Lexicon 5 Anglický veľký slovník

Nový, aktualizovaný, doplnený a na slovenskej strane nanovo prepracovaný veľký slovník. Svojím rozsahom približne o 25 % prevyšuje vydanú knižnú verziu s 1632 stranami. Päť rokov vývoja dát prispelo k výraznému skvalitneniu obsahu. Doplnili sme ďalšie praktické a frekventované heslá, ktoré v iných slovníkoch väčšinou nenájdete.

Vydanie: 1.,2008 | Strán: DVD obal, download | Formát: Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X.6 a vyšší | ISBN: 978-80-87062-21-0
Väzba: Windows, Linux, Mac | Ebook formát: | Dostupnosť: skladom
Systém: Windows, Linux, Mac | ISBN: 978-80-87062-21-0
Balenie: DVD obal, download Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X.6 a vyšší | Dostupnosť: skladom
cena: 79.00
Obsah
 • 112 000 hesiel
 • 172 000 významov
 • 98 000 príkladov a fráz
 • 535 000 prekladov
Hlavné vlastnosti
 • Tvaroslovné vyhľadávanie
 • Fonetické vyhľadávanie
 • Fulltextové vyhľadávanie
 • Nahovorená výslovnosť
 • Tabuľky tvaroslovia
 • Synonymá
 • Tvary
 • Témy
 • Funkcia mouse-over
 • Prehľad gramatiky
Ukážky
Odporúčame
Podrobnejšie informácie

Nová generácia elektronických slovníkov nadväzuje na predchádzajúci mimoriadne úspešný rad. Lexicon 5 má množstvo nových funkcií: zdokonalené vyhľadávanie, rýchly náhľad na fulltext, našepkávanie hesiel pri zadávaní, prehľadne graficky spracované tabuľky tvaroslovia alebo funkciu preberania textu pod kurzorom myši (mouse-over).

Anglický veľký slovník Lexicon 5 ponúka používateľovi možnosť vybrať si medzi „klasickou“ aplikáciou pre Windows a plne grafickou aplikáciou, ktorú je možné používať pod operačnými systémami Windows (od verzie 98 po Vista), Linux a Mac OS X. K dispozícii je aj variant vhodný na začlenenie do firemného intranetu. Na platformách Linux a Mac OS X funguje namiesto mouse-over automatické preberanie textu vložením do schránky (napr. jeho označením).

Najnovšia verzia je zrejme najrozsiahlejším všeobecným obojstranným slovníkom na trhu. Slovník vznikal od samého začiatku ako pôvodný prekladový slovník založený na anglických a amerických výkladových slovníkoch renomovaných vydavateľstiev ako Harper CollinsOxford University Press,CassellWebster's atď. Snahou počas jeho vývoja bolo pokryť čo najširšiu oblasť slovnej zásoby v aktuálnej a prehľadnej podobe. Slovník ponúka v ucelenej forme podrobne spracované heslá s odlíšením a spresnením významov a okrem bežných prekladov obsahuje aj množstvo doplňujúcich informácií, ktoré používateľ ocení pri práci s cudzím jazykom. Medzi tieto doplnkové informácie patria ustálené slovné spojenia, idiomatické zvraty, príkladové vety na demonštráciu použitia ekvivalentov, spresňujúce poznámky v zátvorkách, synonymá a antonymá slov, valencie jednotlivých slovies, štylistické a odborové charakteristiky, prepis výslovnosti hesiel sprevádzaný ich ozvučením v CD kvalite hlasom rodeného hovoriaceho atď.

Hoci sa veľký slovník považuje za všeobecný slovník, jeho súčasný rozsah podstatne zasahuje aj do oblasti odbornej terminológie a možno v ňom nájsť veľké množstvo odborných ustálených spojení z mnohých oblastí od ekonómie cez právo, chémiu, biológiu a lekárstvo až po techniku. Jednou z najväčších predností obsahu slovníka je veľké množstvo príkladových viet z bežného jazyka a z korpusu anglického jazyka, ktoré sprevádzajú jednotlivé heslá a preklady a tvoria databázu niekoľkých desiatok tisíc viet a slovných spojení, ku ktorým sú priamo priradené výstižné preklady.

Softvér Lexicon umožňuje ďalej používateľovi súhrnný pohľad na všetky príkladové doplnky obsahujúce dané hľadané slovo alebo spojenie, a to buď v základnom tvare, v ľubovoľnom tvare alebo v konkrétnom zadanom tvare. Tým sa používateľovi otvára ďalšia možnosť pohľadu na jazyk a jeho osvojovanie, pretože získava korpus niekoľkých desiatok tisíc viet a spojení i s ich okamžitými prekladmi. Na lepšiu orientáciu v texte sú vyhľadané výskyty slov a spojení farebne zvýraznené.

Kvalitný obsah slovníka je navyše podporený mimoriadnymi možnosťami softvérového fulltextového vyhľadávania s nastaviteľnými parametrami založeného aj na tvarosloví vyhľadávaných hesiel. Nie je preto problém nájsť v slovníku aj ustálené spojenia typu: nechať koho v štichuvrana k vrane sadákúpiť mačku vo vrecivziať nohy na pleciadať komu košomvziať rozum do hrstiprísť na bubondať komu zelenúhodiť flintu do žita apod.

Obsah slovníka Lexicon je ďalej doplnený o prehľad najbežnejších anglických skratiek rozložených na jednotlivé slová. Do slovníka je začlenený aj anglický výkladový slovník WordNet umožňujúci vyhľadávať v obsiahnutej slovnej zásobe pomocou synonymických skupín aj na základe významovej nadradenosti a podradenosti slov bez ohľadu na ich abecedné umiestnenie. Na vyhľadanie synonymických obratov podľa jednotlivých významov môže používateľovi poslúžiť slovník synoným Roget's Thesaurus obsahujúci asi tisíc tematických oblastí.

Okrem bežnej slovnej zásoby slovník obsahuje tematické okruhy, ktoré môžu slúžiť na opakovanie či rozširovanie slovnej zásoby pomocou funkcie Učenie sa-Skúšanie obsiahnutej v programe Lexicon. Používateľ má ďalej možnosť dotvárať si vlastné tematické okruhy alebo dopĺňať nové vlastné heslá. Veľký slovník je preto komplexným slovníkom pre všetkých, ktorí pracujú s cudzím jazykom na vyššej úrovni alebo sa mu plánujú podrobnejšie venovať.

Lexicon 5 je k dispozícii aj ako platený download (bez CD). Z nášho centra si stiahnite a nainštalujte požadovaný slovník. Ide o 30-dňovú plne funkčnú verziu produktu. Po vyplnení a zaplatení objednávky vám zašleme produktový kľúč, pomocou ktorého slovník aktivujete. Ak si želáte získať bližšie informácie, napíšte nám.