Ako efektívne a bezpečne využívať strojové prekladače?

Ako efektívne a bezpečne využívať strojové prekladače?

Hoci boli strojové prekladače (Machine Translation Engines) donedávna prevažne akýmsi núdzovým a nie príliš spoľahlivým pomocníkom pre ľudí, ktorí daný cudzí jazyk ovládali len málo alebo vôbec, dnes sa vďaka využitiu umelej inteligencie (AI) a rozvoju neurónových sietí stávajú čoraz efektívnejším pomocníkom pri práci s cudzím jazykom. Využívajú ho dokonca aj prekladatelia či iní používatelia, ktorí vyžadujú vyššiu kvalitu, rýchlosť a spoľahlivosť prekladu i vo väčšom objeme.

Napriek výraznému skvalitneniu strojových (predovšetkým neurónových) prekladačov v priebehu posledných rokov je potrebné, aby mali ich používatelia stále na pamäti, že výsledky týchto systémov nie sú (a ešte nejaký čas ani nebudú) dokonalé. Každý typ prekladača má svoje výhody i nevýhody.

Ako teda používať strojové prekladače efektívne a zároveň bezpečne? To znamená – ako získať čo najrýchlejšie najspoľahlivejší preklad?

V súčasnej situácii je potrebné si v prvom rade ujasniť, že existujú 2 základné, celkom odlišné typy prekladačov: prekladače frázové a prekladače neurónové. Každý z nich má svoje plusy a mínusy.

Veľmi zjednodušene povedané, vývojovo starší frázový prekladač využíva preklady celých slovných a viacslovných celkov, z ktorých na základe štatistickej pravdepodobnosti „poskladá“ výsledné prekladové vety. Tieto výsledné preklady síce väčšinou nie sú gramaticky a štylisticky dokonalé, pomôžu ale získať preklad, ktorý obsahovo dobre zodpovedá východiskovému textu. Výsledná veta na prvý pohľad vyzerá „kostrbato“, používateľ ale aspoň získa predstavu o obsahu východiskovej vety. Frázový prekladač zvyčajne preloží správne len tie frázy a ustálené spojenia, ktoré sú časté a štandardne prekladané v textoch, ktoré už odniekiaľ „pozná“. Môže mať preto problém s prekladom viacvýznamových slov použitých v špecifickom kontexte. Na výber správneho významu musí  mať istú inteligenciu.

Frázový prekladač Lingea môžete vyskúšať na https://www.slovnicek.cz/?l=sk.

Novší neurónový prekladač využíva umelú inteligenciu a je schopný sa „učiť“ z veľkého množstva cudzojazyčných a paralelných (dvojjazyčných) prekladových textov. Osvojuje si tak nielen bežnú slovnú zásobu, ale aj všeobecné princípy fungovania daného jazyka (gramatika ap.). Prekladač je schopný vytvoriť celé prekladové vety len na základe „vedomostí“, ktoré nadobudol počas učenia a trénovania na špecifických textoch. Preklady, ktoré vznikli týmto spôsobom, sa už veľmi často svojou stavbou, slovosledom i voľbou slov podobajú vetám vytvoreným človekom.

Hlavným nedostatkom neurónového prekladača je momentálne jeho obmedzená slovná zásoba a terminologická „nepredvídateľnosť“. Tento prekladač dokáže efektívne pracovať s desiatkami tisíc rôznych slov, ktoré si sám podľa textu vyberie. Ak sa však v prekladanom texte objavia menej frekventované (odborné, idiomatické ap.) termíny či obraty, ktoré sa zatiaľ prekladač nenaučil, nepreloží ich vôbec alebo nepresne. Hlavným úskalím tohto prekladača teda je, že sa v prípade prekladu okrajových, netypických či odborných termínov a idiómov môže správať nevyspytateľne a nemožno sa na faktickú správnosť prekladu vždy spoľahnúť, hoci výsledná veta vyzerá gramaticky veľmi dobre.

Neurónový prekladač Lingea môžete vyskúšať na https://prekladac.lingea.sk/.

Zatiaľ sa, bohužiaľ, nepodarilo vyvinúť metódu, ktorá by umožnila automaticky a efektívne skĺbiť výhody oboch typov prekladača tak, aby sa tým spoľahlivo eliminovali ich uvedené hlavné nevýhody.

Pre dosiahnutie dobrého prekladu v súvislosti so strojovými prekladačmi je nutné zároveň používať aj rozsiahle a spoľahlivé elektronické slovníky. Vďaka nim je možné si overiť správnosť prekladu. Odporúčame sa v dnešnej dobe nespoliehať výlučne len na bezplatné on-line slovníky, ktoré v drvivej väčšine prípadov nie sú ani aktuálne, ani spoľahlivé. Svojím rozsahom postačia len menej náročným používateľom.

Ako ideálneho pomocníka pre skutočne kvalitné preklady môžete použiť úplne aktuálne slovníky Lingea Lexicon.

Momentálne sa teda ako optimálne riešenie na dosiahnutie relatívne rýchleho a súčasne spoľahlivého strojového prekladu javí súbežne používanie neurónového a frázového prekladača v kombinácii s kvalitným, rozsiahlym a aktuálnym slovníkom, ktorý umožňuje fulltextové vyhľadávanie.

Za najlepší možno označiť tento postup: ako základ (východisko) používať výsledok neurónového prekladača, ktorý možno orientačne (na zabránenie zásadných faktických chýb) porovnať s výsledkom z frázového prekladača. V prípade podozrenia na faktickú terminologickú nepresnosť siahnuť po kvalitnom elektronickom slovníku na overenie či prípadné dohľadanie správneho prekladu termínu vo výslednom preklade.

Týmto spôsobom docielite najlepšieho pomeru medzi rýchlosťou prekladu a mierou jeho správnosti.

Zaujíma vás táto téma? Prečítajte si ďalšie články:

Slovník alebo prekladač