OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. Obsah a účel dokumentu

V tomto dokumente sú obsiahnuté informácie týkajúce sa ako ochrany osobných údajov poskytnutých návštevníkmi webových stránok www.lingea.sk, slovniky.lingea.sk, www.happyhoppy.sk, prípadne ďalších našich dcérskych web stránok, tak aj ochrany osobných údajov poskytnutých nám priamo klientmi a záujemcami o naše služby a produkty.

Účelom tohto dokumentu je oboznámiť vás (subjekty údajov) s vašimi právami a poskytnúť zrozumiteľné informácie o tom, ako sa bude s osobnými údajmi zaobchádzať. Vážime si dôveru, s ktorou nám svoje osobné údaje poskytujete, a preto postupujeme pri spracovaní osobných údajov nielen podľa zákona č. 136/2014 Zb. O ochrane osobných údajov, ale nakladanie s osobnými údajmi prispôsobujeme aj Nariadeniu (EU) 2016/679, t. j. všeobecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov, ktoré nadobudne účinnosť 25.5.2018 a je známe pod skratkou GDPR.

II. Správca osobných údajov – kto sme a ako nás môžete kontaktovať?

Prevádzkovateľom vyššie uvedených webových stránok, prípadne ďalších dcérskych stránok je:
Lingea s.r.o.
IČO: 35808659, so sídlom Záhradnícka 4877/34, 821 08 Bratislava
(ďalej len „Správca“)
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v Oddiele: Sro, vo vložke č. 23745/B
kontaktný e-mail: info@lingea.sk
kontaktný telefón: +421 2 5292 0579

III. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?

Spracovávame predovšetkým údaje, ktoré nám sami dobrovoľne poskytnete. V konkrétnych prípadoch môže ísť najmä o poskytnutie údajov vyplnením niektorého z formulárov na webových stránkach, uvedením údajov do zriadeného používateľského účtu na niektorom z našich webov (e-shop, registrácia, dopyt po preklade a pod.), poskytnutie údajov pri príprave zmlúv a súvisiacich dokumentov a v súvislosti s realizáciou zmlúv (t. j. v súvislosti s dodaním tovaru, poskytnutím služieb), pri osobnom kontakte, telefonicky, písomne, mailom alebo inými komunikačnými prostriedkami (SMS správy, správy v aplikáciách typu messenger a pod.).

Pokiaľ je to nevyhnutné, spracovávame aj údaje z verejných registrov (pre zápis alebo kontrolu vašich identifikačných údajov do zmlúv).

Ak vstúpite na naše webové stránky, zaznamená sa IP adresa, ak máte vo svojom prehliadači povolené ukladanie cookies, zaznamenávajú sa s ich pomocou údaje o vami navštívených stránkach. Na našich webových stránkach používame službu Google Analytics, podrobnosti o nej nájdete priamo na stránkach spoločnosti Google.

Ak pre spracovanie niektorých osobných údajov na konkrétne účely spracovania musíme mať váš súhlas, potom také údaje k danému účelu spracovávame len s vaším súhlasom.

Údaje nám poskytujete zásadne dobrovoľne, len v niektorých prípadoch by sme vám bez poskytnutia údajov neboli schopní dodať objednaný tovar (napr. ak ho máme zasielať na konkrétnu adresu a tú by ste neuviedli), alebo poskytnúť službu (napr. pre dopyt na preklad textu sú určité vstupné údaje nevyhnutné), na to vás vždy vopred upozorníme. Povinne nám údaje poskytujete iba v prípadoch, keď tak priamo vyžaduje zákon.

Osobné údaje patria do kategórie "bežných osobných údajov". Spracovávame tieto údaje: meno, priezvisko, adresa, IČO, DIČ (tieto identifikačné čísla sú potrebné iba ak objednávate ako firma), telefónne číslo, e-mail, IP adresa, cookies, informácie o objednanom tovare a službách, aké sme vám poskytli. Zvláštnu kategóriu údajov, t. j. "citlivé údaje", nezisťujeme, neukladáme, ani nijako nespracovávame.

IV. Na aký účel osobné údaje spracovávame, na aký dlhý čas a čo nás k tomu

1. Spracovanie osobných údajov na uzatvorenie zmluvy a plnenie zmluvných povinností

Aby sme s vami mohli uzavrieť zmluvu a dodať vám tovar, ktorý ste si objednali v našom e-shope alebo aby sme mohli poskytnúť objednanú službu a viesť s vami s tým súvisiacu komunikáciu, spracovávame tieto bežné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail, IČO, DIČ (tieto identifikačné čísla sú nutné, ak objednávate ako firma).

Právnym titulom (zákonným dôvodom) na spracovávanie týchto údajov je priamo plnenie zmluvných povinností zo zmluvy uzatvorenej medzi nami. Takouto povinnosťou je najmä dodanie tovaru, zaslanie vyhotovených prekladov, podkladov pre inštaláciu zakúpeného softvéru, technickú podporu a pod. Pritom nemusí ísť len o zmluvu uzatvorenú v klasickej tlačenej podobe, vlastnoručne podpísanú. Môže ísť aj o zmluvu uzavretú ústne, telefonicky alebo vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webových stránkach a naším potvrdením takejto objednávky. S cieľom plniť zmluvu bežné osobné údaje spracovávame počas trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Po skončení zmluvného vzťahu sú potom niektoré údaje uchovávané na účely plnenia právnych povinností alebo na účely oprávneného záujmu, ako sa dočítate v nasledujúcich častiach tohto dokumentu.

2. Spracovanie osobných údajov na splnenie povinností z účtovných, daňových a ďalších právnych predpisov

Aby sme si splnili povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, najmä v oblasti účtovníctva, daňového práva a archívnictva, spracovávame údaje uvedené na faktúrach, t. j. meno, priezvisko, adresu, príp. IČO, DIČ a informácie o zakúpenom tovare alebo službe. Čas, počas ktorého sa údaje spracúvajú, je stanovený priamo príslušnými právnymi predpismi, ktoré nám povinnosť ich spracovania ukladajú.

3. Spracovanie osobných údajov na účely našich oprávnených záujmov alebo záujmov tretej osoby

Oprávnený záujem môže pokrývať celý rad situácií. Preto vás informujeme o oprávnených záujmoch, pre ktoré osobné údaje spracovávame:

  • Oprávneným záujmom je ochrana a preukázanie našich práv a právnych nárokov, najmä z uzavretých zmlúv alebo spôsobenej ujmy. Na tieto účely spracovávame osobné údaje po dobu 4 rokov od ukončenia zmluvnej spolupráce alebo nášho posledného kontaktu, ak k uzavretiu zmluvy nedošlo. Táto lehota je stanovená vzhľadom na premlčaciu lehotu nárokov so zohľadnením toho, že sa o prípadnom, na súde uplatnenom nároku, nemusíme dozvedieť hneď v okamihu jeho uplatnenia druhou stranou. Na tieto účely sú uchovávané údaje zo zmlúv a našej vzájomnej komunikácie týkajúce sa objednávok, uzatvárania zmlúv a plnenia zmlúv.
  • Oprávneným záujmom je ďalej priamy marketing. Na zasielanie obchodných oznámení spravidla spracovávame tieto osobné údaje našich klientov: meno, priezvisko, e-mail. V prípade písomnej podoby navyše: adresa. V prípade telefonického kontaktu: telefónne číslo. V prípade iných komunikačných prostriedkov (skype, chat a pod.) príslušný kontaktný údaj. Zasielanie obchodných oznámení na váš e-mail môžete vždy jednoduchým spôsobom ukončiť kliknutím na odkaz uvedený v e-maile. Ak by sme na zaslanie našej ponuky alebo informácií o novinkách použili klasickú tlačenú formu, alebo telefónny hovor, alebo niektorú z komunikačných aplikácií typu skype, messenger, a pod., aj tu budeme rešpektovať, ak nám dáte vedieť, že si ďalší kontakt neželáte.
  • Aby sme vám mohli ponúkať produkty a služby na mieru a zasielať vám len také ponuky a informácie, ktoré vás nebudú zbytočne zahlcovať a budú pre vás naopak prínosné, máme našu databázu kontaktov a osobných údajov členenú do viacerých zoznamov alebo segmentov. Časť tohto automatizovaného spracovania tak slúži priamo na splnenie našich zmluvných povinností, časť je použitá na bežný priamy marketing (teda patrí do kategórie oprávneného záujmu). Ak by toto "triedenie" údajov bolo vykonané vo veľkom rozsahu, veľmi "špecializovane", potom by sme ho vykonávali už iba na základe vášho súhlasu (a ten môžete potom kedykoľvek odvolať, ako je opísané v ďalšej časti tohto dokumentu).

4. Spracovanie osobných údajov na základe vášho súhlasu na marketingové účely

Ak nám udelíte svoj súhlas, budeme spracovávať vaše osobné údaje na zasielanie ponuky našich služieb a produktov. Váš súhlas však budeme na toto spracovanie potrebovať iba v prípade, že nie ste naším zákazníkom alebo klientom.

Pred tým, než nám váš súhlas udelíte, budeme vás informovať o tom, na aké údaje a na aký konkrétny účel spracovania sa bude súhlas vzťahovať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak však niektoré vaše osobné údaje spracovávame aj na základe iného právneho titulu (pozri body 1 až 3 vyššie), môžeme na tieto účely osobné údaje spracovávať aj po odvolaní vášho súhlasu, pretože na takéto konkrétne účely súhlas potrebný nie je.

V. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám

So zabezpečením niektorých našich zmluvných alebo zákonných povinností nám pomáhajú ďalšie osoby, ktoré sú v pozícii spracovateľov. Ide najmä o poskytovateľov dátových úložísk, softvérových aplikácií a prepravcov tovaru. So spracovateľmi uzatvárame písomné zmluvy, v ktorých je dohodnuté plnenie povinností v oblasti ochrany osobných údajov, aby vaše údaje zostali v bezpečí. Všetci prípadní nami používaní globálni poskytovatelia technológií, s ktorými nie je technicky možné uzavrieť samostatnú písomnú spracovateľskú zmluvu, sú zaviazaní plniť všetky požiadavky GDPR na svojej strane a plne sa zaväzujú k ochrane všetkých osobných údajov používateľov vrátane nami spravovaných.

Osobné údaje môžu byť sprístupnené aj príslušným správnym orgánom, ak nám takúto povinnosť ukladá zákon (t. j. najmä v prípade vykonávania kontroly, pri ktorej je tento orgán oprávnený predloženie osobných údajov vyžadovať).

VI. Informácie o ďalších vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov

1. Právo na prístup k osobným údajom
Ide o právo na potvrdenie, či spracovávame vaše osobné údaje a ak áno, potom na prístup k týmto údajom a informáciám o ich spracovaní.

2. Právo na opravu osobných údajov
Ide o právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

3.Právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“)
V prípadoch ustanovených zákonom alebo GDPR máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje (v GDPR sú dôvody uvedené v čl. 17, vrátane uvedenia výnimiek, kedy sa výmaz nevykoná).

4. Právo na obmedzené spracovanie
V prípadoch stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.

5. Právo na prenosnosť údajov
Za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získať svoje osobné údaje a odovzdať ich inému správcovi. Ak je to technicky možné, máte právo požadovať priamo odovzdanie inému správcovi.

6. Právo namietať
V prípadoch, keď osobné údaje spracovávame na účely oprávnených záujmov, máte právo namietať proti takémuto spracovaniu a potom následne nebudeme údaje spracovávať, ak náš oprávnený záujem nebude prevažovať nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami. Ak je oprávneným záujmom priamy marketing, potom má vznesenie námietky vždy za následok ukončenie ďalšieho spracovania na účely priameho marketingu.

7. Právo podať sťažnosť u dozorného úradu
Ak sa domnievate, že dochádza k porušovaniu vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Budeme radi, ak najskôr budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme mohli prípadné pochybenie napraviť. Bližšie informácie o úrade aj ochrane osobných údajov nájdete priamo na stránkach úradu https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

VII. Ďalšie dôležité informácie na uplatnenie vašich práv

V prípade, že budete mať ďalšie otázky k spracovaniu vašich osobných údajov u nás, môžete nás kontaktovať na e-maile: info@lingea.sk alebo zaslať písomnú žiadosť na našu korešpondenčnú adresu uvedenú v úvodnej časti tohto dokumentu. Môžete tiež priamo uplatniť svoje práva, o ktorých píšeme v článku VI. Len si dovoľujeme upozorniť, že na účely overenia toho, že požiadavka je uplatnená naozaj priamo vami, vás môžeme potom ešte kontaktovať a vašu totožnosť si primeraným spôsobom overiť. To isté platí aj pre prípadnú telefonickú a obdobnú komunikáciu.

Toto znenie je účinné od 10. 5. 2018