Sme online +421 252 920 579

OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti Lingea s.r.o.
na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu (e-shopu) umiesteného na internetovej adrese www.lingea.sk

Sídlo spoločnosti: Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava
IČO: 35808659
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 23745/B

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA - VYMEDZENIE POJMOV PRE ÚČELY TÝCHTO VOP

Pojmy a výrazy definované a použité v týchto VOP sa zhodujú s významom pojmov a výrazov vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi spoločnosťou Lingea a Klientom, týkajúcich sa predávaných Produktov, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo Zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak.

Pokiaľ z týchto VOP nevyplýva niečo iné, slová použité v týchto VOP v jednotnom čísle sa vzťahujú aj na množné číslo a naopak. Slová použité v mužskom rode budú zahŕňať aj ženský rod a stredný rod.

1.1. Lingea: Lingea s.r.o., so sídlom Záhradnícka 4877/34, 821 08 Bratislava, IČO: 35808659, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 23745/B.

1.2. Klient: fyzická či právnická osoba, ktorá so spoločnosťou Lingea uzatvára Zmluvu.

1.3. Zmluva: zmluva, uzatvorená medzi spoločnosťou Lingea a Klientom, a to za pomoci prostriedkov komunikácie na diaľku, bez súčasnej fyzickej prítomnosti spoločnosti Lingea a Klienta, mimo prevádzkových priestorov spoločnosti Lingea, ktorej predmetom je najmä kúpa Produktov Klientom a/alebo ich poskytnutie či sprístupnenie (podľa druhu Produktu) a prípadne tiež poskytnutie licencie zo strany spoločnosti Lingea Klientovi v závislosti od druhu Produktu a takisto poskytnutie ďalších súvisiacich služieb. Zmluva je dojednávaná v slovenskom jazyku a na dobu uvedenú (zvolenú) Klientom v objednávke, pokiaľ sa jedná o poskytnutie a/alebo sprístupnenie Produktov Klientovi, ktoré nie je jednorazové (t. j. napr. jednorazová kúpa Tovaru). V prípade jednorazovej kúpy Tovaru sa Zmluva uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov spoločnosti Lingea a Klienta.

1.4. Zmluvné strany: súhrnné označenie spoločnosti Lingea a Klienta.

1.5. Tovar: ide o všetky knihy, hry či sady hier a iný hmotný tovar, ktorý môže byť Klientovi poskytnutý či sprístupnený online cestou. V prípade, že súčasťou Tovaru je poskytnutie a/alebo zabezpečenie prístupu Klienta k Online produktom a/alebo Offline produktom, a to aj vtedy, ak sú zachytené na hmotnom nosiči (napr. poskytnutie prístupového kódu do online jazykovej školy, dodanie CD/DVD s audio nahrávkami, elektronickým slovníkom a pod.), použijú sa na takúto súčasť Tovaru primerané ustanovenia týchto VOP, najmä pokiaľ ide o ochranu autorských práv a prípadných dôsledkov z toho vyplývajúcich.

1.6. Online produkt(y): produkty, ktoré môžu byť reálne používané len prostredníctvom a za použitia elektronických zariadení, a to za použitia siete internet; ide napríklad o slovníky a ďalšie produkty a služby prístupné len online prostredníctvom Používateľského účtu, produkty online jazykovej školy, online technologickú službu prekladača, korektora preklepov a syntézy reči.

1.7. Offline produkt(y): produkty, ktoré môžu byť reálne používané len prostredníctvom a za použitia elektronických zariadení, za predpokladu, že je Klientovi umožnené „stiahnutie“ týchto produktov do elektronických zariadení tak, že je možné ich použitie i bez prístupu k sieti internet; ide napríklad o e-knihy, slovníky pre používanie v Offline aplikácií a iné produkty.

1.8. Produkt(y): ide o súhrnné označenie pre Tovar, Online produkt(y) a Offline produkt(y) a všetky s tým súvisiace služby poskytované Klientovi. Produkty, ktoré Lingea uvádza v rámci Portálov, sú buď Produkty, ktoré poskytuje spoločnosť Lingea vo vlastnom mene a na vlastný účet, ale je možné, že ide tiež o Produkty Tretích osôb, ktoré Lingea ponúka vo vlastnom mene na účet týchto Tretích osôb (napr. na základe komisionárskej zmluvy medzi spoločnosťou Lingea a Treťou osobou). V takom prípade však z právneho konania, ktoré vykonala spoločnosť Lingea voči Klientovi, nevznikajú práva ani povinnosti Tretej osobe, ale spoločnosti Lingea. Klient v tejto súvislosti berie na vedomie a súhlasí s tým, že pokiaľ ide o taký Produkt (hlavne pri Online produktoch), ktorý ponúka spoločnosť Lingea vo vlastnom mene na účet Tretích osôb, bude táto skutočnosť pri danom Produkte na Portáloch uvedená a následne po uzavretí Zmluvy a splnení ďalších podmienok stanovených v týchto VOP bude Produkt poskytnutý a/alebo sprístupnený (najmä pri Online produktoch) Klientovi nie spoločnosťou Lingea, ale Treťou osobou.

1.9. Tretia osoba: znamená akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, združenie, nadácia, orgán, iná entita, alebo osoba, ktorá má podľa práva akejkoľvek jurisdikcie právnu spôsobilosť či už v plnom alebo v obmedzenom rozsahu, odlišná od spoločnosti Lingea a/alebo Klienta.

1.10. Portály: všetky internetové stránky, ktorých prevádzkovateľom je spoločnosť Lingea, napr. lingea.sk, www.preklady-korektury.sk, slovniky.lingea.sk, prekladac.lingea.sk, www.dict.com, www.tygeris.com a ďalšie, na ktorých sú uvedené Produkty vrátane cien a ďalších sprievodných údajov.

1.11. E-shop(y): on-line obchody (E-shopy) spoločnosti Lingea, ktoré sú prístupné na Portáloch.

1.12. Používateľský účet: ide o elektronický účet Klienta zriadený Klientovi spoločnosťou Lingea v rámci Portálov v súlade s týmito VOP. Pri niektorých Online produktoch je Klient oprávnený a povinný ich objednať a ďalej používať len prostredníctvom Používateľského účtu, ktorý Klientovi zriadi spoločnosť Lingea (táto skutočnosť je daná povahou niektorých On-line produktov a závislosťou ich používania od prístupu k serveru spoločnosti Lingea práve prostredníctvom Používateľského účtu).

1.13. Prevádzka spoločnosti Lingea: ide o prevádzku spoločnosti Lingea na adrese Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava.

1.14. Cena: cena za Klientom objednané Produkty vrátane prípadných nákladov na dodanie Tovaru.

2. PRODUKTY

2.1. Na Portáloch je obsiahnutý zoznam Produktov predkladaných spoločnosťou Lingea, a to vrátane uvedenia cien. Ceny sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Zoznam Produktov a ich ceny zostávajú v platnosti, kým sú zobrazované vo webovom rozhraní Portálov. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť spoločnosti Lingea uzavrieť s Klientom zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

2.2. Portály tiež obsahujú informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním Tovaru. Informácie o týchto nákladoch však platia len v prípadoch, kedy je Tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

2.3.V prípade, že ide o Online produkty a/alebo Offline produkty, obsahujú Portály pri každom takom Produkte aj údaje o funkčnosti týchto Produktov, vrátane technických ochranných opatrení, a údaje o súčinnosti ich digitálneho obsahu s hardvérom a softvérom.

2.4. Pred poskytnutím akejkoľvek služby v zmysle tejto Zmluvy je spoločnosť Lingea povinná vyžiadať od Klienta, ktorý je spotrebiteľom, výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a vyhlásenie o tom, že Klient bol o uvedenom riadne poučený. Klient berie na vedomie, že poskytnutím takého súhlasu, Klient stráca právo po poskytnutí služby na odstúpenie od Zmluvy.

3. POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET, OBJEDNÁVKA

3.1. Klient zrealizuje objednanie ním dopytovaných Produktov prostredníctvom E-shopu, teda prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku. Objednanie Produktov môže byť zrealizované len nasledovným spôsobom:

a) objednaním v E-shope po zriadení Používateľského účtu Klienta - pri Tovare, Online produktoch a Offline produktoch,

b) objednaním v E-shope bez zriadenia Používateľského účtu Klienta - pri Tovaroch, Offline produktoch a niektorých Online produktoch, ktorých povaha to pripúšťa (t. j. takých Online produktov, ktorých používanie nie je závislé na ich prístupe k serveru spoločnosti Lingea práve prostredníctvom Používateľského účtu).

3.2. Klient berie na vedomie a súhlasí, že pre používanie niektorých Online produktov je nevyhnutné, aby si u spoločnosti Lingea nechal zriadiť Používateľský účet (t. j. ide o také Online produkty, ktorých používanie je závislé na ich prístupe k serveru spoločnosti Lingea prostredníctvom Používateľského účtu). Zriadenie Používateľského účtu buď umožní Klient použitím údajov z iného overeného účtu s funkčnou e-mailovou adresou (napr. Google účet Klienta) a/alebo odovzdá Klient spoločnosti Lingea svoje identifikačné údaje a kontaktné údaje (najmä funkčnú e-mailovú adresu) a zvolí si heslo, prípadne aj používateľské meno pre prístup do Používateľského účtu. Ako používateľské meno môže Klient použiť svoju e-mailovú adresu a/alebo si môže svoje používateľské meno sám zvoliť, prípadne mu bude spoločnosťou Lingea pridelené (ďalej len „používateľské meno“). Pri registrácií Používateľského účtu musí Klient zadať funkčnú e-mailovú adresu, na ktorú obdrží správu s aktivačným odkazom. Kliknutím na aktivačný odkaz Klient aktivuje svoj Používateľský účet. Uvedený spôsob aktivácie Používateľského účtu sa nevyžaduje pri registrácií Používateľského účtu na základe použitia údajov z iného overeného účtu s funkčnou e-mailovou adresou (napr. Google účet Klienta).

3.3. Prístup k Používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Klient je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho Používateľského účtu a nie je oprávnený umožniť využívanie Používateľského účtu Tretím osobám. V prípade, ak má Klient podozrenie o možnom zneužití jeho hesla, resp. prihlasovacích údajov do užívateľského účtu, je povinný si heslo bezodkladne zmeniť a informovať o uvedenej skutočnosti spoločnosť Lingea. Spoločnosť Lingea nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany Klienta.

3.4. Klient je oprávnený svoj Používateľský účet kedykoľvek zrušiť, a to priamo v Používateľskom účte. Klient však berie týmto na vedomie a súhlasí s tým, že pokiaľ sám zruší svoj Používateľský účet a zároveň má už prostredníctvom Používateľského účtu sprístupnené a/alebo poskytnuté Online produkty a/alebo Offline produkty, stratí k týmto Online produktom a/alebo Offline produktom zrušením svojho Používateľského účtu prístup.

3.5. Pre objednanie Produktov vyplní Klient objednávkový formulár, ktorý obsahuje najmä informácie o:

a) objednávaných Produktoch (objednávané Produkty „vloží“ Klient do elektronického nákupného košíka v E-shope),

b) spôsobe úhrady Ceny za Klientom vybrané Produkty, prípadne údaje o požadovanom spôsobe dodania objednávaného Tovaru a

c) nákladoch spojených s dodaním Tovaru.

3.6.Pred odoslaním objednávky je Klientovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky Klient vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Klienta zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Údaje uvedené v už odoslanej objednávke zo strany Klienta sú spoločnosťou Lingea považované za správne.

3.7. Po odoslaní objednávky Klientom, j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ zo strany Klienta, potvrdí spoločnosť Lingea Klientovi jej prijatie, a to na e-mail uvedený Klientom v Používateľskom účte a/alebo pri vykonaní objednávky bez zriadenia Používateľského účtu. Toto potvrdenie nie je prijatím objednávky (akceptáciou) zo strany spoločnosti Lingea a nemá za následok uzavretie Zmluvy. K uzavretiu Zmluvy sa vyžaduje prijatie objednávky (akceptácia) podľa čl. 4.1. týchto VOP.

4. UZAVRETIE ZMLUVY, ÚHRADA CENY ZA PRODUKTY

4.1. Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou Lingea a Klientom vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je spoločnosťou Lingea zaslané Klientovi prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail uvedený Klientom v Používateľskom účte a/alebo pri vykonaní objednávky bez zriadenia Používateľského účtu. Prijatie objednávky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím objednávky. Akákoľvek zmena objednávky po uzatvorení Zmluvy je návrhom na úpravu Zmluvy a je možná výhradne po vzájomnej písomnej dohode Zmluvných strán. Spoločnosť Lingea nie je povinná takýto návrh prijať.

4.2. Na základe Zmluvy sa spoločnosť Lingea zaväzuje doručiť a odovzdať Klientovi zakúpený Produkt a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k Produktu a Klient sa zaväzuje Produkt prevziať a zaplatiť spoločnosti Lingea dohodnutú Cenu.

4.3.V prípade vyčerpania zásob konkrétneho Tovaru, resp. Produktov ktoré boli Klientom objednané, spoločnosť Lingea informuje Klienta (a to prípadne aj súčasne s akceptáciou objednávky v zostávajúcom rozsahu) o počte kusov Tovaru, resp. Produktov, ktoré je spoločnosť Lingea Klientovi schopná dodať, prípadne v akom čase. Táto informácia je ponukou spoločnosti Lingea na uzavretie Zmluvy za podmienok v takej informácií uvedených a akceptáciou týchto podmienok zo strany Klienta dochádza k uzavretiu Zmluvy ohľadom tohto Tovaru.

4.4. Klient sa zaväzuje uhradiť spoločnosti Lingea za Produkt a jeho dodanie dojednanú Cenu. Ako zmluvne dohodnutá Cena platí Cena určená v okamihu uzavretia Zmluvy, t.j. v okamihu potvrdenia objednávky zo strany spoločnosti Lingea, alebo v prípade potvrdenia návrhu na uzavretie Zmluvy podľa čl. 4.3 týchto VOP zo strany Klienta. Ceny Produktov ponúkaných spoločnosťou Lingea sú uvádzané v eurách (EUR). Cena Produktov, vrátane výšky nákladov na dopravu, alebo akýchkoľvek iných nákladov bude vždy oznámená Klientovi pred odoslaním objednávky. Cenu za objednané Produkty uhradí Klient spoločnosti Lingea jedným z nasledovných spôsobov:

a) bezhotovostne, a to pomocou platobnej karty online a/alebo bankovým prevodom (v takom prípade je Klient pri platbe povinný uviesť variabilný symbol, ktorého podobu mu oznámi spoločnosť Lingea),

b) v hotovosti alebo bezhotovostne platobnou kartou na prevádzke spoločnosti Lingea,

c) v prípade, že je predmetom Zmluvy dodanie Tovaru a Klient zvolil ako spôsob zaplatenia dobierku, v hotovosti v mieste určenom Klientom v objednávke.

4.5. Pri platení prostredníctvom platobnej karty online je Klient presmerovaný na platobnú bránu a ďalej postupuje podľa zobrazených pokynov. Na túto platbu sa vzťahujú podmienky stanovené bankou Klienta. Všetky údaje sú teda spracovávané priamo v banke Klienta, čím je zaručená ich úplná bezpečnosť. Spoločnosť Lingea akceptuje platby kartami podľa podmienok poskytovateľa platobnej brány.

4.6. Pri platení bankovým prevodom je Klientovi vystavená a zaslaná pro forma faktúra do dvoch (2) pracovných dní od prijatia (akceptácie) objednávky spoločnosťou Lingea. Daňový doklad (faktúra) bude Klientovi zaslaný najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od pripísania zodpovedajúcej čiastky na účet spoločnosti Lingea v súlade so zaslanou pro forma faktúrou, a to aj spoločne so zaslaním a/alebo sprístupnením a/alebo poskytnutím Produktu.

4.7. V prípade bezhotovostnej platby (t. j. online kartou alebo bankovým prevodom) je záväzok Klienta uhradiť Cenu za objednané Produkty splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet spoločnosti Lingea.

4.8. Cena za objednané Produkty je splatná najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa uzavretia Zmluvy s výnimkou:

a) prevzatia Tovaru na dobierku a/alebo na Prevádzke spoločnosti Lingea, kedy je cena za objednaný Tovar splatná najneskôr pri prevzatí Tovaru,

b) niektorých Online produktov, ako sú online technologické služby prekladača, korektor preklepov a syntéza reči, je Cena za takto objednané Online produkty splatná na základe mesačného vyúčtovania spoločnosťou Lingea Klientovi poskytnutých služieb,

c) že sa tak dohodnú Zmluvné strany.

4.9. V prípade prevzatia Tovaru na Prevádzke spoločnosti Lingea (osobný odber) je možná úhrada Ceny len v hotovosti alebo platobnou kartou. V tomto prípade nie je účtovaný žiaden manipulačný poplatok ani balné.

4.10. Spoločnosť Lingea je oprávnená požadovať uhradenie celej Ceny za objednané Produkty ešte pred odoslaním a/alebo poskytnutím a/alebo sprístupnením Produktov Klientovi.

4.11. Spoločnosť Lingea je vždy oprávnená v závislosti na charaktere objednávky (množstvo Tovaru, výška Ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Klienta o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

4.12. Klient berie na vedomie, že spoločnosť Lingea nie je povinná uzavrieť Zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili Zmluvu (vrátane týchto VOP) (napr. neuhradením Ceny za dodané Produkty, porušením povinností Klienta podľa čl. 10 týchto VOP a pod.).

4.13. Klient súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní Zmluvy. Náklady, ktoré Klientovi vzniknú pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzavrením Zmluvy, si hradí Klient sám. Náklady, ktoré vzniknú spoločnosti Lingea s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku si hradí spoločnosť Lingea sama a po Klientovi nie sú požadované.

4.14. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo je to stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví spoločnosť Lingea vo vzťahu k platbám uskutočneným na základe Zmluvy Klientovi daňový doklad - faktúru. Spoločnosť Lingea je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Ak nie je dohodnuté inak, vystaví spoločnosť Lingea Klientovi daňový doklad - faktúru po uhradení Ceny za objednané Produkty. Daňový doklad zašle spoločnosť Lingea na adresu Klienta, prípadne na e-mail uvedený Klientom v Používateľskom účte a/alebo pri vykonaní objednávky bez zriadenia Používateľského účtu.

5. DARČEKOVÉ ČI ZĽAVOVÉ POUKAZY

5.1. V prípade, že má Klient k dispozícii darčekový poukaz, môže tento uplatniť len v E-shope. Pokiaľ je platnosť darčekového poukazu obmedzená, je v ňom priamo stanovená.

5.2. Hodnotu darčekového poukazu je možné vyčerpať len jednorazovým nákupom v E-shope a nemožno ho vymeniť za peniaze. Hodnota darčekového poukazu bude odpočítaná z Ceny objednaných Produktov na základe zapísania kódu darčekového poukazu do položky zľavový kód. Pokiaľ nie je využitá celá hodnota darčekového poukazu, nevzniká Klientovi nárok na vrátenie finančného rozdielu. Darčekový poukaz nemožno kombinovať s ďalšími zľavami.

5.3. V prípade, že má Klient k dispozícii zľavový poukaz, môže tento uplatniť len v E-shope. Pokiaľ je platnosť zľavového poukazu obmedzená, je Klientovi oznámené, akým spôsobom je obmedzená. Zľavový poukaz Klient uplatní zapísaním kódu zľavového poukazu do položky zľavový kód.

5.4. Prípadné zľavy z Ceny objednaných Produktov poskytnuté Klientovi nemožno vzájomne kombinovať.

5.5.V prípade podozrenia na opakované uplatňovanie zľavových kódov v podobe darčekového poukazu a/alebo zľavového poukazu, kedy takáto činnosť nesie známky podvodného konania, si Lingea vyhradzuje právo na nedodanie Produktu bez predchádzajúceho upozornenia.

5.6. Spoločnosť Lingea je oprávnená zľavový kód v podobe darčekového poukazu a/alebo zľavového poukazu, poskytnutý Klientovi kedykoľvek zrušiť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia (napr. v prípade vypršania platnosti zľavového kódu, podozrenia na podvodné, alebo nezákonné konanie, chybné vydanie zľavového kódu a podobne).

6.1. SPRÍSTUPNENIE A POSKYTNUTIE ON-LINE PRODUKTOV

6.1. Prístup k Online produktom získa Klient po uhradení Ceny za objednané Online produkty v súlade s čl. 4. týchto VOP, a to ich sprístupnením v Používateľskom účte a/alebo iným spôsobom poskytnutia (napr. poskytnutím služieb online jazykovej školy a pod.). Výnimku predstavuje časť Online produktov spočívajúca v online technologických službách prekladača, korektora preklepov a syntézy reči, ktorú spoločnosť Lingea Klientovi sprístupní už na základe uzavretia Zmluvy (k tomu viď. čl. 4.8. písm. b) týchto VOP).

6.2. Klient, ktorý má vo vzťahu k spoločnosti Lingea na základe Zmluvy postavenie spotrebiteľa, môže požiadať spoločnosť Lingea o sprístupnenie a poskytnutie Online produktov ešte predtým, ako by Klientovi uplynula zákonná štrnásťdňová (14) lehota pre odstúpenie od Zmluvy, a to všetko spôsobom a za podmienok podľa čl. 6.1. týchto VOP. V takom prípade Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že nemá nárok na odstúpenie od Zmluvy.

6.3. V prípade, kedy sa Klient omešká so zaplatením Ceny za objednané Online produkty, ktoré sú prístupné len prostredníctvom Používateľského účtu Klienta, je spoločnosť Lingea oprávnená vykonať blokáciu Používateľského účtu Klienta, a to po dobu, kým bude Klient meškať s úhradou Ceny za objednané Online produkty.

7. POSKYTNUTIE OFF-LINE PRODUKTOV

7.1. Offline produkty získa Klient po uhradení Ceny za objednané Offline produkty v súlade s čl. 4. týchto VOP. Spoločnosť Lingea umožní Klientovi do troch (3) pracovných dní od pripísania platby na účet spoločnosti Lingea „stiahnutie“ Offline produktu a/alebo kľúča potrebného na sprístupnenie Offline produktu v aplikácii, buď priamo v Používateľskom účte Klienta a/alebo zaslaním e-mailu s potrebnými údajmi (napr. aj pomocou odkazu) na e-mail uvedený Klientom v Používateľskom účte a/alebo pri vykonaní objednávky bez zriadenia Používateľského účtu.

7.2. Klient berie na vedomie a súhlasí, že časť Offline produktov (slovníky na používanie v Offline aplikácii a iné obdobné Produkty) umožňuje spoločnosť Lingea Klientovi používať prvých tridsať (30) dní od inštalácie zadarmo. Po uplynutí tejto lehoty už nebude táto časť Offline produktov (slovníky na používanie v Offline aplikácii a iné obdobné produkty) Klientovi k dispozícií, pokiaľ Klient neuzavrie Zmluvu a neuhradí riadne a včas spoločnosti Lingea cenu za objednané Offline produkty. V takom prípade budú Offline produkty Klientovi poskytnuté spôsobom podľa čl. 7.1 týchto VOP.

7.3. Klient, ktorý má vo vzťahu k spoločnosti Lingea na základe Zmluvy postavenie spotrebiteľa, môže požiadať spoločnosť Lingea o poskytnutie Offline produktov ešte predtým, ako klientovi uplynie zákonná štrnásťdňová (14) lehota pre odstúpenie od Zmluvy, a to všetko spôsobom a za podmienok podľa čl. 7.1 týchto VOP. V takom prípade Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že nemá nárok na odstúpenie od Zmluvy.

7.4. V prípade, kedy sa Klient omešká so zaplatením Ceny za objednané Offline produkty, je spoločnosť Lingea oprávnená vykonať blokáciu potrebných oprávnení Klienta (napr. produktového kľúča), a to po dobu, kým bude Klient meškať s úhradou Ceny za objednané Offline produkty.

8. LICENCIE K ONLINE PRODUKTOM A OFFLINE PRODUKTOM

8.1. Licencia k Online produktom a/alebo Offline produktom je Klientovi udelená ako nevýhradná, územne neobmedzená, neprenosná a časovo obmedzená na dobu trvania Zmluvy. Používateľské práva udelené spoločnosťou Lingea sú obmedzené výhradne na Klienta a osoby, ktoré sú jeho súčasťou.

8.2. Klient nie je oprávnený Online produkty a/alebo Offline produkty rozmnožovať, rozširovať, prenajímať, požičiavať, vystavovať alebo inak prenechať či umožniť ich i dočasné použitie Tretej osobe či inak ďalej uvádzať na verejnosť.

8.3. Pre prípad zdieľania prístupu do Používateľského účtu a Klientom zaplatených Online produktov s Treťou osobou je Klient povinný vyžiadať si písomný súhlas spoločnosti Lingea a oznámiť jej identifikačné údaje takéhoto používateľa (meno a priezvisko/obchodnú firmu, IČO/dátum narodenia, e-mail, telefón). V tomto prípade si spoločnosť Lingea vyhradzuje právo na udelenie súhlasu či nesúhlasu so zdieľaním prístupu.

8.4. Licencia udelená v súlade s týmto článkom VOP sa vzťahuje aj na aktualizácie Online produktov a/alebo Offline produktov realizované spoločnosťou Lingea po dobu trvania Zmluvy.

9. DODANIE A PREPRAVA TOVARU

9.1. V prípade, že Klient vykoná objednávku Tovaru, ktorý má spoločnosť Lingea dostupný skladom do 11:00 hodín pracovného dňa a v objednávke zvolí možnosť prevzatia Tovaru na Prevádzke spoločnosti Lingea, bude mu takto objednaný Tovar spravidla pripravený k osobnému odberu na Prevádzke spoločnosti Lingea nasledujúci pracovný deň. Prípravu takéhoto Tovaru k osobnému odberu na Prevádzke spoločnosti Lingea Klientovi oznámi na e-mail uvedený Klientom v Používateľskom účte a/alebo pri vykonaní objednávky bez zriadenia Používateľského účtu.

9.2. Pokiaľ Klient vykoná objednávku Tovaru a v objednávke zvolí možnosť zaplatenia Tovaru na dobierku a spoločnosť Lingea objednávku prijme (akceptuje) v súlade s týmito VOP, bude zásielka s Tovarom Klientovi odoslaná do piatich (5) pracovných dní od prijatia (akceptácie) objednávky.

9.3. V prípade bezhotovostnej platby vopred (t. j. platobnou kartou online alebo bankovým prevodom) bude Tovar Klientovi odoslaný najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od pripísania zodpovedajúcej čiastky na účet spoločnosti Lingea.

9.4. Klient v objednávkovom formulári určí miesto a spôsob dodania Tovaru. Pokiaľ Klient v objednávke nezvolí miesto dodania Tovaru, je ním fakturačná adresa Klienta a pokiaľ Klient v objednávke nezvolí spôsob dodania Tovaru, určí spôsob dodania (doručenia) Tovaru spoločnosť Lingea.

9.5. Tovar je Klientovi dodaný buď na Prevádzku spoločnosti Lingea (na osobné prevzatie) alebo je mu doručovaný prostredníctvom externých dopravcov, a to v obvyklých dodacích termínoch podľa Klientom zvoleného spôsobu doručenia Tovaru, t. j. v obvyklých dodacích termínoch daného zmluvného dopravcu.

9.6. V prípade, že je spôsob dopravy Tovaru dohodnutý medzi Zmluvnými stranami na základe individuálnej požiadavky Klienta (t. j. iný než spoločnosťou Lingea v E-shope ponúkaný), nesie Klient riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

9.7. Klient je povinný skontrolovať, či zásielka Tovaru nebola pri preprave poškodená, a to vždy priamo pred dopravcom pri jej preberaní. V prípade, že je obal zásielky Tovaru akokoľvek zjavne mechanicky poškodený (pokrčený, roztrhnutý, rozmočený a pod.) či zjavne došlo k strate časti obsahu zásielky Tovaru, je nutné tieto skutočnosti reklamovať u dopravcu. O rozsahu poškodenia, prípadne čiastočnej strate obsahu zásielky Tovaru, je dopravca povinný ihneď spísať protokol o škode. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky Klient nemusí zásielku od dopravcu prevziať.

9.8. Prevzatie Tovaru potvrdzuje Klient podpisom na sprievodnom doklade dopravcu, kedy takýmto podpisom Klient potvrdzuje, že zásielka Tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a berie tak na vedomie, že na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

9.9. V prípade akýchkoľvek problémov s dopravcom, je Klient povinný kontaktovať spoločnosť Lingea prostredníctvom e-mailu info@lingea.sk. V takom prípade je Klient povinný uviesť číslo objednávky, popísať problém a uviesť kontakt na seba (t. j. na Klienta).

9.10. Klient je povinný prevziať objednaný Tovar (k tomu však patrí ustanovenie čl. 9.7. týchto VOP v prípade poškodenia obalu), akonáhle je mu dodaný spoločnosťou Lingea v súlade s čl. 9.4. týchto VOP. Ak Klient neprevezme Tovar, a zároveň od Zmluvy v stanovenej lehote určenej týmito VOP na odstúpenie od Zmluvy neodstúpi, prechádza na Klienta nebezpečenstvo škody a Klient je povinný uhradiť spoločnosti Lingea náklady na prepravu Tovaru a náklady za uskladnenie. Lingea je oprávnená po tom, ako Klienta e-mailom upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, no napriek tomu Klient Tovar opakovane neprevezme, odstúpiť od Zmluvy a Tovar vhodným spôsobom predať. Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodania Tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane Klienta je spoločnosť Lingea oprávnená započítať do výťažku z predaja.

9.11. V prípade, že je z dôvodov na strane Klienta nutné Tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je Klient povinný uhradiť spoločnosti Lingea náklady spojené s opakovaným doručovaním Tovaru, respektíve náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

9.12. Klient nadobúda vlastníctvo k Tovaru odovzdaním a prevzatím Tovaru, kedy súčasne prechádza nebezpečenstvo škody k Tovaru na Klienta.

9.13. Ďalšie práva a povinnosti Zmluvných strán pri preprave Tovaru môžu byť upravené osobitnými dodacími podmienkami spoločnosti Lingea, ak sú spoločnosťou Lingea vydané.

10. OCHRANA OBSAHU PORTÁLOV

10.1. Prístupové údaje k Používateľskému účtu (t. j. používateľské meno a heslo) je Klient povinný zabezpečiť proti strate, odcudzeniu a zneužitiu Tretími osobami tak, aby Tretie osoby nemohli neoprávnene používať Používateľský účet a prípadne tiež Online produkty a/alebo Offline produkty, ku ktorým má Klient na základe Zmluvy prístup. Ak hrozí zneužitie Používateľského účtu (a teda i dát jeho prostredníctvom dostupných) Treťou osobou, je Klient povinný na to spoločnosť Lingea bez zbytočného odkladu písomne upozorniť. Lingea je v takom prípade oprávnená prihlasovacie údaje k Používateľskému účtu zablokovať a vystaviť (t. j. zaslať Klientovi na jeho e-mailovú adresu zaregistrovanú v jeho Používateľskom účte) Klientovi nové prihlasovacie údaje pre prihlásenie do Používateľského účtu.

10.2. Lingea si vyhradzuje právo zmeniť heslo pre prístup do Používateľského účtu, a to najmä za účelom ochrany obsahu Portálov (napríklad pokiaľ existuje podozrenie na zneužitie (zneužívanie) prístupových údajov k Používateľskému účtu) a/alebo za účelom zachovania Používateľského účtu Klienta v prípade predĺženia predplatného (napr. pri predchádzajúcej dlhej neaktivite Klienta v rámci Používateľského účtu) a/alebo na požiadanie Klienta. Spoločnosť Lingea je povinná Klienta o tejto zmene informovať zaslaním e-mailu na jeho e-mailovú adresu zaregistrovanú v jeho Používateľskom účte.

10.3. Klient berie na vedomie, že všetok obsah Portálov, t. j. ako obsah všetkých databáz, tak aj softvér a tiež obsah všetkých Produktov (najmä Online produktov a Offline produktov) je predmetom autorských práv Lingea a prípadne autorov jednotlivých obsahových častí databáz a softvéru. Autorské právo je predmetom ochrany podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov (ďalej len „ autorský zákon “) a verejnoprávnej ochrany podľa ust, § 283 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, a jeho porušenie môže byť stíhané tak prostriedkami civilnoprávnymi, ako aj prostriedkami trestnoprávnymi.

10.4. Klient sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť (používať) programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie Portálov a neoprávnene použiť (používať) Online produkty a/alebo Offline produkty.

10.5. Klient nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania Portálov používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania Portálov. Klient berie na vedomie, že spoločnosť Lingea nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu Tretích osôb do webového rozhrania Portálov a/alebo v dôsledku použitia Portálov v rozpore s ich určením.

11. PODPORA

11.1. Spoločnosť Lingea prostredníctvom telefonického poradenského servisu poskytuje podporu pri riešení problémov alebo nedostatkov týkajúcich sa Portálov a/alebo dostupnosti Online produktov a/alebo Offline produktov v pracovné dni vždy od 9:00 do 16:00 hod. na tel. čísle:
+421 252 920 579. Klient môže poslať oznámenie aj e-mailom na e-mailovú adresu:
info@lingea.sk. V oznámení je potrebné uviesť prihlasovacie údaje Klienta (používateľské meno a heslo do Používateľského účtu) a v čom je videný príslušný problém či chyba. Telefónne čísla či e-mailovú adresu je spoločnosť Lingea oprávnená jednostranne meniť oznámením na internetovej stránke lingea.sk.

12. ZODPOVEDNOSŤ ZA DOSTUPNOSŤ A OBSAH PORTÁLOV

12.1. Spoločnosť Lingea nepreberá akúkoľvek zodpovednosť voči Klientovi alebo Tretím osobám za spôsob využitia obsahu databáz Portálov Klientom, a to najmä pokiaľ ide o využitie Online produktov, ktoré používa Klient na základe Zmluvy.

12.2. Spoločnosť Lingea zodpovedá za to, že dostupnosť Portálov, respektíve Online produktov, ktoré používa Klient na základe Zmluvy prostredníctvom Používateľského účtu, nebude nižšia než 90%, a to merané vždy za všetky dni v kalendárnom mesiaci v mieste pripojenia serveru spoločnosti Lingea k sieti. Spoločnosť Lingea teda zodpovedá za to, že Klient bude mať v rámci Zmluvy prístupný obsah ním zaplatených Online produktov v rozsahu najmenej 90%, kedy rozsah sa určí podľa pomeru dní, počas ktorých nebol server spoločnosti Lingea (pomocou ktorého je zaisťovaný prístup k Online produktom na Portáloch) riadne pripojený do siete (t. j. Klientom zaplatené Online produkty na Portáloch neboli v daný deň pre Klienta vôbec dostupné), k celkovému počtu dní v danom mesiaci.

12.3. Spoločnosť Lingea však nie je zodpovedná predovšetkým za akékoľvek prerušenie či výpadky pripojenia k sieti internet poskytovaného Tretími osobami a/alebo (prerušenia a výpadky k sieti internet) na strane Klienta.

13. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA NA TOVAR

13.1. Na Tovar zakúpený v E-shope spoločnosť Lingea poskytuje Klientovi záruku v dĺžke trvania dvadsaťštyri (24) mesiacov, pokiaľ nie je pri danom Tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Klientom. Ak sa skladá Tovar z viacerých častí, ktoré sú dodávané postupne, lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru Klientom. Na žiadosť Klienta je spoločnosť Lingea povinná poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe Tovaru. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej bežným používaním, vady spôsobené neodborným používaním alebo spôsobené mechanickým poškodením alebo používaním na iný účel, ako je účel, na ktorý sa vec bežne používa.

13.2. Spoločnosť Lingea zodpovedá Klientovi za to, že Tovar je v zhode so Zmluvou, najmä že je bez vád. Zhoda so Zmluvou znamená, že Tovar má kvalitu a úžitkové vlastnosti požadované Zmluvou, spoločnosťou Lingea alebo výrobcom popisované, alebo na základe nimi realizovanej reklamy očakávané a zodpovedajúce účelu, ktorý spoločnosť Lingea na použitie tovaru uvádza alebo na ktorý sa tovar bežne používa.

13.3. V prípade, že Tovar pri prevzatí Klientom nie je v súlade so Zmluvou (ďalej len „rozpor so Zmluvou„), a ak ide o vadu Tovaru, ktorú možno odstrániť, má Klient právo požadovať (i) aby bola takáto vada Tovaru bezplatne, včas a riadne odstránená, alebo (ii) výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým spoločnosti Lingea nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Spoločnosť Lingea je oprávnená namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Klientovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Klient právo (i) na výmenu veci, alebo má právo (ii) od Zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má Klient aj v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Klient nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (opätovným vyskytnutím sa vady po oprave sa rozumejú vady, ktoré sa vyskytli aspoň po dvoch predchádzajúcich opravách rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (ak v dobe uplatnenia reklamácie má Tovar aspoň dve rôzne odstraniteľné vady) Tovar riadne užívať. Ak ide o neodstraniteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Tovaru, má Klient právo na primeranú zľavu z Ceny Tovaru. Klient nemá v tomto ustanovení uvedené práva, pokiaľ Klient pred prevzatím Tovaru o rozpore so Zmluvou vedel alebo rozpor so Zmluvou sám spôsobil. Klient je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré z predmetných práv zo zodpovednosti za vady uplatňuje, pričom svoje rozhodnutie je Klient povinný oznámiť spoločnosti Lingea spolu s uplatnením reklamácie, alebo bez zbytočného odkladu po uplatnení reklamácie, aby mohla spoločnosť Lingea určiť spôsob vybavenia reklamácie.

13.4. Pri osobnom prevzatí objednaného Tovaru na prevádzke spoločnosti Lingea je Klient povinný ihneď spoločnosti Lingea oznámiť prípadné mechanické vady Tovaru. Klient má v tomto prípade právo poškodený Tovar neprevziať. Pokiaľ je to možné, takto podaná reklamácia bude riešená obratom výmenou Tovaru za nový kus.

13.5. Klient je povinný uplatniť práva z chybného plnenia spoločnosti Lingea bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku, najneskôr v lehote dvadsiatich štyroch (24) mesiacov odo dňa prevzatia Tovaru, prípadne v posledný deň záručnej doby, ak bola na Tovar poskytnutá záruka. Reklamácia musí byť kvalifikovaná, t.j. z reklamácie musí byť zrejmé, kto ju podáva, čoho sa domáha a táto musí byť uplatnená bezodkladne v lehote podľa predchádzajúcej vety tohto článku VOP. V reklamácii Klient uvedie najmä svoje identifikačné údaje a podrobný opis reklamovanej skutočnosti (odôvodnenie reklamácie). Vo svojom vlastnom záujme je Klient povinný priložiť k reklamácii všetky doklady preukazujúce skutočnosti ním tvrdené, pričom platí, že lehota pre vybavenie reklamácie začína plynúť až odo dňa, kedy boli spoločnosti Lingea preukázané všetky tvrdené skutočnosti, a ktorých preukázanie zo strany Klienta je nevyhnutné pre riadne vedenie a ukončenie reklamačného konania.

13.6. Práva Klienta vyplývajúce zo zodpovednosti spoločnosti Lingea za vady Tovaru, vrátane zodpovednosti spoločnosti Lingea zo záruky za kvalitu poskytovaného Tovaru, uplatňuje Klient v spoločnosti Lingea písomne či osobne na adrese Prevádzky spoločnosti Lingea alebo e-mailom na adrese info@lingea.sk, pokiaľ spoločnosť Lingea Klientovi neoznámi inak.

13.7. V prípade, že sa jedná o reklamáciu Tovaru, je Klient povinný dodať spoločnosti Lingea Tovar spolu s kópiou dokladu o zakúpení a zaplatení Tovaru, na adresu Prevádzky spoločnosti Lingea. Klient je povinný doručiť spoločnosti Lingea reklamovaný Tovar podľa možností čistý, nepoužitý, nepoškodený, v originálnom balení, vrátane záručného listu.

13.8. Spoločnosť Lingea alebo ňou poverený pracovník rozhodne o reklamácii Tovaru ihneď, v zložitých prípadoch do troch (3) pracovných dní a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku (Tovaru), najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

13.9. Reklamácia vrátane prípadného odstránenia vady bude spoločnosťou Lingea vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa spoločnosť Lingea s Klientom nedohodne na dlhšej lehote. Bližšie informácie o priebehu reklamácie Klient získa zaslaním svojej žiadosti na e-mail info@lingea.sk.

13.10. Spoločnosť Lingea je povinná vydať Klientovi písomné potvrdenie o tom, kto a kedy reklamáciu uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje; spoločnosť Lingea je ďalej povinná vydať potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie, a to do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

13.11. Dôvodom pre uplatnenie reklamácie sú pri Tovare najmä chybný Tovar (pri knihách chýbajúce listy, uvoľnená väzba, chybné orezanie a pod.) alebo zámena objednaného Tovaru.

13.12. V prípade, že Klientovi vznikne nárok na vrátenie zaplatenej Ceny na Tovar a/alebo jej časti, budú finančné prostriedky Klientovi vrátené v hotovosti, pokiaľ Klient takýto Tovar osobne doručí na Prevádzku spoločnosti Lingea. V ostatných prípadoch budú finančné prostriedky uhradené na bankový účet, z ktorého Klient uhradil Cenu za Tovar a/alebo na účet oznámený spoločnosti Lingea Klientom. Finančné prostriedky podľa tohto ustanovenia budú Klientovi vrátené do štrnástich (14) dní odo dňa vzniku nároku na ich vrátenie.

13.13. Klient, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom má právo obrátiť sa na spoločnosť Lingea so žiadosťou na nápravu, zaslanú na adresu Prevádzky spoločnosti Lingea alebo e-mailovú adresu info@lingea.sk, pokiaľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým spoločnosť Lingea vybavila jeho Reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že spoločnosť Lingea inak porušila jeho práva. Ak spoločnosť Lingea na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania, Klient má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa príslušných ustanovení zákona č. 391/2015 Z. z.. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“) a pokúsiť sa o dosiahnutie dohody o vyriešení sporu zákonom stanoveným postupom. Alternatívne riešenie sporov sa nevzťahuje na spory s vyčísliteľnou hodnotou nepresahujúcou sumu 20,00 EUR. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Klientom – spotrebiteľom a spoločnosťou Lingea, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy – Zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou – Zmluvou. Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je:

Slovenská obchodná inšpekcia

Ústredný inšpektorát

Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

so sídlom: Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika

email: ars@soi.sk , adr@soi.sk

pričom bližšie informácie sú dostupné na https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi, alebo príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na internetovej stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1). Klient môže v prípade Zmluvy uzavretej elektronicky využiť na alternatívne riešenie svojho sporu platformu riešenia sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ostatné práva a povinnosti spoločnosti Lingea a Klienta v súvislosti s alternatívnym riešením sporov sa riadia ustanoveniami Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

13.14. V prípade, že Klient využije právo na odstúpenie od Zmluvy podľa týchto VOP, musí spoločnosti Lingea vydať všetko, čo mu bolo na základe Zmluvy od spoločnosti Lingea vydané. Pokiaľ to nie je možné (napr. Tovar bol zničený alebo stratený), musí Klient poskytnúť spoločnosti Lingea peňažnú náhradu zodpovedajúcu hodnote toho, čo Klient spoločnosti Lingea nevrátil. Pokiaľ ide o Tovar, ktorý je poškodený čiastočne, môže spoločnosť Lingea uplatniť u Klienta právo na náhradu škody. Nárok na peňažnú náhradu škody je spoločnosť Lingea oprávnená započítať voči nároku Klienta na vrátenie Ceny (možnosť započítania sa nevzťahuje na Klienta, ktorý je spotrebiteľom)

13.15. Na Cenu, ktorá má byť Klientovi vrátená, môže spoločnosť Lingea naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením Tovaru (možnosť započítania sa nevzťahuje na Klienta, ktorý je spotrebiteľom).

14. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PRI ONLINE PRODUKTOCH A OFFLINE PRODUKTOCH

14.1. Spoločnosť Lingea neposkytuje Klientovi záruku na Online produkty a Offline produkty.

14.2. Na práva a povinnosti Zmluvných strán v súvislosti s reklamáciou Online produktov a/alebo Offline produktov sa primerane použijú ustanovenia čl. 13.2. až 13.16. týchto VOP s výnimkou prvej vety čl. 13. 5.týchto VOP.

14.3. Klient je povinný uplatniť práva z vadného plnenia spoločnosti Lingea bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku, najneskôr do šiestich (6) mesiacov odo dňa sprístupnenia či poskytnutia Online produktov a/alebo Offline produktu, prípadne v posledný deň záručnej doby, ak bola na Online produkt a/alebo Offline produkt poskytnutá záruka.

14.4. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že za vadu Online produktov a/alebo Offline produktov sa nepovažuje najmä:

a) stav ukončenia prístupu a/alebo poskytovania Online produktov a/alebo Offline produktov v súlade s týmito VOP a Zmluvou, a to najmä v prípade, že sú poskytované po vopred stanovenom období alebo ich časové obmedzenie vyplýva z ich povahy alebo zo Zmluvy,

b) pokiaľ nemôžu byť Online produkty a/alebo Offline produkty riadne zobrazené či použité na koncovom elektronickom zariadení Klienta z dôvodov ich nekompatibility s programovým vybavením takéhoto koncového elektronického zaradenia Klienta alebo z dôvodu ukončenia podpory príslušného softvérového vybavenia zo strany jeho poskytovateľa alebo prevádzkovateľa.

15. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY V PRÍPADE, ŽE JE KLIENT SPOTREBITEĽOM

15.1. V prípade, že je Klient vo vzťahu k spoločnosti Lingea na základe Zmluvy spotrebiteľom, vzťahujú sa naňho ustanovenia tohto článku týchto VOP.

15.2. Klient berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že:

a) ak sú predmetom Zmluvy Online produkty a/alebo Offline produkty, nie je od Zmluvy oprávnený odstúpiť, pokiaľ spoločnosť Lingea Klientovi Online produkty a/alebo Offline produkty už v súlade s týmito VOP poskytla alebo sprístupnila,

b) ak je predmetom Zmluvy Tovar, ktorý obsahuje zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačový program (napr. elektronické slovníky na CD/DVD), nie je Klient oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak poruší originálny obal takéhoto Tovaru

c) nie je oprávnený od Zmluvy odstúpiť z iných dôvodov, taxatívne stanovených v ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).

15.3. Klient, ktorý je spotrebiteľom vo vzťahu k spoločnosti Lingea na základe Zmluvy, ktorej predmetom je dodanie Tovaru (s výnimkou prípadu uvedeného v čl. 15.2. písm. a) a b) a c) týchto VOP), má právo od Zmluvy odstúpiť do štrnástich (14) dní od prevzatia Tovaru, a to aj bez uvedenia dôvodu. Klient je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Takéto odstúpenie od Zmluvy musí byť spoločnosti Lingea preukázateľne písomne doručené, a to na adresu Prevádzky spoločnosti Lingea a/alebo na adresu elektronickej pošty spoločnosti Lingea info@lingea.sk.

15.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 15.3. týchto VOP sa Zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť spoločnosti Lingea vrátený Klientom do štrnástich (14) dní od odoslania odstúpenia od Zmluvy. Náklady na vrátenie Tovaru spoločnosti Lingea znáša sám Klient. Tovar musí byť spoločnosti Lingea vrátený nepoškodený a neopotrebený a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

15.5. Po vrátení Tovaru Klientom podľa čl. 15.4. týchto VOP je spoločnosť Lingea oprávnená vykonať preskúmanie vráteného Tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený Tovar nie je poškodený, opotrebený či čiastočne spotrebovaný.

15.6. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 15.3. týchto VOP vráti spoločnosť Lingea Klientovi najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia odstúpenia od Zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od Klienta na základe Zmluvy prijala, rovnakým spôsobom, aký použil Klient pri svojej platbe Ceny za Tovar, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Spoločnosť Lingea vráti Klientovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, pokiaľ s tým Klient súhlasil a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Ak Klient zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania Tovaru, ktorý spoločnosť Lingea ponúka, vráti spoločnosť Lingea Klientovi náklady na dodanie Tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru. V uvedenej súvislosti však Klient berie na vedomie a súhlasí, že ak odstúpi Klient od Zmluvy, Lingea nie je povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky Klientovi skôr, než jej Klient Tovar odovzdá alebo preukáže, že Tovar spoločnosti Lingea odoslal.

15.7. V prípade odstúpenia od Zmluvy zodpovedá Klient spoločnosti Lingea za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Klient berie na vedomie, že pokiaľ Tovar vrátený Klientom bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká spoločnosti Lingea voči Klientovi nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je spoločnosť Lingea oprávnená jednostranne započítať proti nároku Klienta na vrátenie spoločnosťou Lingea prijatých peňažných prostriedkov.

15.8. Ak Klient odstúpi od Zmluvy predmetom ktorej je poskytnutie služieb v zmysle tejto Zmluvy, a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas s ich poskytnutím, Klient je povinný uhradiť spoločnosti Lingea Cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej Ceny dohodnutej v Zmluve.

15.9. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany berú na vedomie, že právo na odstúpenie od Zmluvy za podmienok ustanovených v Zákone o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku vzniká výlučne iba Klientovi – spotrebiteľovi. Klient, ktorý nie je spotrebiteľom nárok na odstúpenie od Zmluvy podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemá.

16. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

16.1. Spoločnosť Lingea má právo odstúpiť od Zmluvy do okamihu dodania Produktu Klientovi. K odstúpeniu od Zmluvy obvykle pristúpi len za výnimočných okolností, ktorými je najmä skutočnosť, že Produkt je z akéhokoľvek dôvodu nedostupný. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť Lingea bude kontaktovať Klienta za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Klient už zaplatil časť alebo celú cenu za objednané Produkty, bude mu táto čiastka vrátená rovnakým spôsobom, ktorým ju Klient spoločnosti Lingea uhradil a/alebo bezhotovostne na účet, oznámený spoločnosti Lingea Klientom, a to do pätnástich (15) pracovných dní.

16.2. Klient je oprávnený od Zmluvy písomne odstúpiť, ak:

a)dostupnosť Online produktov v zmysle čl. 12.2. týchto VOP bude v kalendárnom mesiaci nižšia ako 90% a/alebo

b) spoločnosť Lingea bude aj napriek písomnému upozorneniu Klienta meškať minimálne štrnásť (14) dní s plnením niektorej z podstatných povinností plynúcich jej zo Zmluvy.

16.3. Spoločnosť Lingea je tiež oprávnená od Zmluvy s Klientom odstúpiť, ak:

a) Klient poruší niektorú svoju povinnosť podľa čl. 8 alebo čl. 10. týchto VOP alebo

b) Klient opakovane poruší svoju inú povinnosť vyplývajúcu zo Zmluvy napriek písomnej výzve spoločnosti Lingea alebo

c) Klient napriek písomnej výzve spoločnosti Lingea neodstráni dôsledky porušenia povinnosti Klienta vyplývajúce zo Zmluvy.

16.4. Ak je spoločne s Produktom Klientovi poskytnutý dar, darovacia zmluva medzi spoločnosťou Lingea a Klientom sa považuje za uzavretú s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy Klientom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto daru účinnosť a Klient je povinný spolu s Produktom vrátiť spoločnosti Lingea aj poskytnutý dar.

16.5. Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné. Zmluva zaniká okamihom doručenia oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane. Ak uhradil Klient spoločnosti Lingea Cenu za Produkty, ktorá sa časovo vzťahuje aj k obdobiu po zániku Zmluvy, potom mu bude táto časť Ceny vrátená , pokiaľ dôjde k odstúpeniu od Zmluvy zo strany Klienta podľa čl. 16.2. týchto VOP.

16.6. V prípade, že Lingea odstúpi od Zmluvy podľa čl. 16.3. týchto VOP, je Klient (ktorý nie je voči spoločnosti Lingea v súvislosti so Zmluvou v postavení spotrebiteľa) povinný spoločnosti Lingea uhradiť zmluvnú pokutu, a to vo výške, ktorá zodpovedá Cene (respektíve jej pomernej časti) už Klientom uhradenej za Produkty, ktorá sa časovo vzťahuje k obdobiu po zániku Zmluvy. Svoj nárok na zmluvnú pokutu je spoločnosť Lingea oprávnená jednostranne započítať voči pohľadávke Klienta na vrátenie Ceny za Produkty, ktorá sa časovo vzťahuje k obdobiu po zániku Zmluvy, a to v rozsahu v akom sa pohľadávky kryjú. Dohodou o zmluvnej pokute, a odstúpením od Zmluvy, nie je dotknutý nárok spoločnosti Lingea požadovať po Klientovi náhradu škody, ktorú jej Klient spôsobil.

16.7. V prípade, že Lingea odstúpi od Zmluvy podľa čl. 16.3. týchto VOP, je Klient (ktorý je voči spoločnosti Lingea v súvislosti so Zmluvou v postavení spotrebiteľa) povinný spoločnosti Lingea uhradiť zmluvnú pokutu, a to vo výške, ktorá zodpovedá Cene (respektíve jej pomernej časti) už Klientom uhradenej za Produkty, ktorá sa časovo vzťahuje na obdobie po zániku Zmluvy. Svoj nárok na zmluvnú pokutu je spoločnosť Lingea oprávnená jednostranne započítať voči pohľadávke Klienta na vrátenie Ceny za Produkty, ktorá sa časovo vzťahuje k obdobiu po zániku Zmluvy, a to v rozsahu v akom sa pohľadávky kryjú. Dohodou o zmluvnej pokute, a odstúpením od Zmluvy nie je dotknutý nárok spoločnosti Lingea požadovať po Klientovi náhradu škody, ktorú jej Klient spôsobil.

17. SPRACOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

17.1. Ochrana osobných údajov Klienta, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR„) a zákonom č. 18/2018 Z. z. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

17.2. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Lingea. Klient berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (napr. pri objednávke v E-shope, pri registrácii, vo svojom Používateľskom účte a pod.) uvádzať správne a pravdivo. Osobné údaje Klienta môže spoločnosť Lingea poskytovať príjemcom podieľajúcim sa na doručení Tovaru (prepravné spoločnosti a poštový podnik), realizácií platieb na základe Zmluvy (kuriérske spoločnosti v prípade platby na dobierku, prevádzkovatelia platobných brán), osobám zabezpečujúcim prevádzkovanie E-shopu a ďalších služieb v súvislosti s prevádzkovaním E-shopu, obchodným partnerom, ako aj orgánom štátnej správy alebo orgánom činným v trestnom konaní, ak jej takáto povinnosť vyplýva z príslušných právnych predpisov. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

17.3. Podrobnosti a informácie o rozsahu spracúvaných údajov a účele ich spracúvania, ako aj ďalšie zákonom vyžadované informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, vrátane informácií týkajúcich sa poučenia Klienta o jeho právach sú popísané v samostatnom dokumente Ochrana osobných údajov.

17.4. V prípade vyjadrenia výslovného písomného súhlasu Klienta je spoločnosť Lingea oprávnená zasielať na uvedenú e-mailovú adresu Klienta a/alebo inak registrovanú v Používateľskom účte Klienta obchodné oznámenia. Klient môže súhlas so spracúvaním osobných údajov pre marketingové účely kedykoľvek odvolať pomocou odkazu uvedeného v každom takom oznámení alebo prostredníctvom odpovede na e-mailovú adresu, z ktorej obchodné oznámenie obdržal.

17.5. V prípade, že by sa Klient domnieval, že spoločnosť Lingea spracúva jeho osobné údaje spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom a/alebo GDPR, môže požiadať spoločnosť Lingea o vysvetlenie alebo požadovať, aby spoločnosť Lingea odstránila takto vzniknutý stav. Predovšetkým môže ísť o vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť Klienta podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, spoločnosť Lingea odstráni tento stav bez zbytočného odkladu. Ak spoločnosť Lingea žiadosti nevyhovie, má Klient právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

18. DORUČOVANIE

18.1. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, všetka korešpondencia musí byť druhej Zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb. Spoločnosť Lingea Klientovi doručuje písomnosti na ním uvedenú e-mailovú adresu v objednávke a/alebo registrovanú v jeho Používateľskom účte.

18.2. Správa je doručená:

a) v prípade doručenia elektronickou poštou v momente jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,

b) v prípade doručenia osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom (prípadne aj odmietnutím prevzatia zásielky),

c) v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a podania výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

19. SPRACOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

19.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1. 4. 2020. Aktuálne zmeny týchto VOP sú k dispozícii na lingea.sk. Klient je viazaný znením podmienok platným ku dňu uzavretia Zmluvy.

19.2. Ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od týchto VOP je možné dohodnúť v Zmluve. Ustanovenia Zmluvy, ktoré sa odchyľujú od ustanovení týchto VOP, majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

20. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

20.1. Odoslaním záväznej objednávky podľa ustanovenia čl. 3.7. týchto VOP Klient potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil.

20.2. Na predaj Tovaru realizovaný medzi spoločnosťou Lingea a Klientom – spotrebiteľom sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a iné platné právne predpisy Slovenskej republiky.

20.3. Na predaj Tovaru realizovaný medzi spoločnosťou Lingea a Klientom – podnikateľom sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka a iné platné právne predpisy Slovenskej republiky.

20.4. Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe a/alebo na základe Zmluvy, alebo súvisiace s týmito VOP a/alebo so Zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Uvedené platí aj v prípade, že Klient je cudzinec, zahraničná osoba, alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ak nie je v Zmluve uvedené inak.

20.5. Všetky spory vzniknuté z právneho vzťahu vzniknutého na základe Zmluvy a/alebo týchto VOP alebo súvisiaceho so Zmluvou a/alebo VOP, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik Zmluvy a/alebo VOP sa Klient a spoločnosť Lingea pokúsia prednostne riešiť dohodou. Ak k dohode nedôjde, bude spor s konečnou platnosťou rozhodovaný slovenským súdom na základe pravidiel miestnej, vecnej a funkčnej príslušnosti podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

20.6. Na Klienta, ktorý nie je spotrebiteľom, sa nevzťahujú tie ustanovenia VOP, ktoré sú prejavom ochrany spotrebiteľa v právnych normách, a to najmä ustanovenia čl. 6.2., 7.3., 15. a 16.7. týchto VOP.

20.7. V prípade, že niektoré z ustanovení týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nebude týmto dotknutá platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných zmluvných dojednaní. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si vzájomnú súčinnosť pre to, aby neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie bolo nahradené takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré v najvyššej možnej miere zachová ekonomický účel zamýšľaný neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným ustanovením. To isté platí aj pre prípad zmluvnej medzery.

20.8. Mimosúdne riešenie sťažností Klientov, ktorí sú spotrebiteľmi, zaisťuje spoločnosť Lingea prostredníctvom e-mailovej adresy info@lingea.sk. Informácie o vyriešení sťažnosti Klienta zašle spoločnosť Lingea na e-mailovú adresu Klienta, ktorú má Klient registrovanú v Používateľskom účte a/alebo z ktorej Klient poslal sťažnosť a/alebo objednávku.

20.9. Lingea je oprávnená k predaju a poskytovaniu či sprístupneniu Produktov na základe živnostenského oprávnenia a činnosť spoločnosti Lingea nepodlieha inému povoleniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva príslušný živnostenský úrad v rámci svojej pôsobnosti.

20.10. Kontaktné údaje spoločnosti Lingea:
Prevádzka spoločnosti Lingea:
Lingea s. r. o., Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava
adresa pre doručovanie: Lingea s. r. o., Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava
adresa elektronickej pošty: info@lingea.sk
adresa pre reklamácie: info@lingea.sk
telefón: +421 252 920 579

20.11. Klient je povinný písomne informovať spoločnosť Lingea o každej zmene svojej e-mailovej adresy alebo iných identifikačných a kontaktných údajov.

20.12. Zmluva medzi spoločnosťou Lingea a Klientom a všetky jej zmeny a doplnenia musia mať písomnú formu (táto forma je pre účely Zmluvy a týchto VOP zachovaná aj v prípade komunikácie medzi Zmluvnými stranami pomocou elektronických prostriedkov komunikácie na diaľku, t.j. najmä prostredníctvom e-mailových správ).

20.13. Všeobecným orgánom trhového dozoru pre ochranu spotrebiteľa na vnútornom trhu je podľa zákona č. 128/2002 Zb. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
so sídlom Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava,
Slovenská republika
Odbor výkonu dozoru, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
Odbor ochrany spotrebiteľa, tel. č. 02/58 27 21 56
http://www.soi.sk, https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi