Jedinečný anglický hovorník

Hovorník predstavuje špecifický a unikátny titul, svojou koncepciou je úplne ojedinelý na celom slovenskom trhu. Ako možno vydedukovať už z názvu, ide o zvláštny typ slovníka, ktorého hlavným cieľom je naučiť používateľa pohotovo sa vyjadrovať a hovoriť v cudzom jazyku. Ak máte totiž naozaj záujem hovoriť cudzou rečou a prirodzene sa vyjadrovať, nestačí  sa naučiť len slovíčka a pravidlá anglickej gramatiky. Každý jazyk, a angličtina obzvlášť, stojí z veľkej časti na ustálených spojeniach a špecifických obratoch, ktoré jednoducho nemožno preložiť doslovne. Takéto obraty sú v angličtine veľmi bežné a veľká väčšina z nich sa viaže na úplne základné slovíčka, typicky slovesá a podstatné mená.

book-spk-sken.jpg (252 KB)    spk-sken-1.jpg (99 KB)   spk-sken-2.jpg (149 KB)   spk-sken-3.jpg (164 KB)   spk-sken-4.jpg (153 KB)   spk-sken-6.jpg (105 KB)

Určite ste už sami narazili (alebo čoskoro pri používaní cudzieho jazyka narazíte) na vety, pri ktorých s prekvapením zistíte, že vôbec neviete, ako ich preložiť, hoci jednotlivé slová v danej vete by ste preložiť dokázali. Vedeli by ste napríklad povedať po anglicky: "Už toho mám dosť!",  "Na to nemáš!",  "Mám to u teba.",  "To máš za to!" alebo napríklad banálne "Zajtra má pršať."? So slovesom "have" (mať) tu veľmi nepochodíte. A čo napríklad bežné výrazy typu "Do toho ťa nič nie je.", "Je mi zle." alebo "Je mi to jedno.".  Tu už študent angličtiny často nevie, ako vôbec začať a na akom slovese vetu postaviť. V bežnej hovorovej komunikácii to potom často dopadne tak, že hoci už má slušnú slovnú zásobu a ovláda značnú časť gramatiky, nie je schopný zo seba vydať ani slovo.

Aj pre takéto bežné prípady ponúka hovorník typické preklady, ktoré môžete rovno použiť alebo si ich ľahko pozmeniť pre konkrétny kontext, inú osobu, čas... Tieto vety vám však okrem iného môžu poskytnúť aj veľa ďalších užitočných informácií o tom, ako cudzí jazyk vlastne reálne funguje (slovosled, výnimky z gramatických pravidiel, špecifické kontextové použitie slovnej zásoby, idiomatické obraty, frazeológia atď.). Keď sa začnete z hovorníka učiť vety, vzápätí zistíte, že v angličtine funguje mnoho zákonitostí a analógií, ktoré sa z anglickej gramatiky či bežného slovníka väčšinou ani nedozviete, a napriek tomu vám zásadne pomôžu pri prekladaní z materského jazyka a výrazne zlepšia vašu schopnosť pohotovo a súvisle sa vyjadrovať. Ďalšou výhodou hovorníka je, že vždy poskytuje konkrétny kontext použitia daného slovíčka, čo je pre správne osvojenie slovnej zásoby úplne zásadné, bežný slovník ponúkajúci často len preklady slovíčko - slovíčko vám tieto informácie ťažko poskytne. Slovo použité v konkrétnej vete spolu s jej prekladom si používateľ oveľa ľahšie zapamätá a navyše je tu výrazne menšie riziko, že si dané slovíčko spojí s prekladom slova v úplne inom, zavádzajúcom význame.

Hovorník nemá za cieľ pokryť celú slovnú zásobu, ale zameriava sa na cca 1500 kľúčových slov, ktoré vďaka svojej frekventovanosti a ustáleným spojeniam predstavujú veľkú časť bežnej slovnej zásoby. Ku každému takémuto slovu sa viaže niekoľko typických a praktických viet spolu s ich anglickými prekladmi. Pokiaľ si osvojíte aspoň časť z obsahu, čoskoro uvidíte, ako často sa vám konkrétne vety budú pri praktickom používaní cudzieho jazyka skutočne hodiť .

Vzhľadom na úspešnosť tohto titulu sme pre vás vydali už štvrté rozšírené a aktualizované vydanie. Veríme, že vám bude táto príručka užitočným pomocníkom a nájdete si v nej veľa nových a praktických informácií, či už ste začiatočník, alebo pokročilý.