Francúzsky veľký slovník

Francúzsky veľký slovník

Zatiaľ najväčší u nás vydaný jednozväzkový obojstranný slovník. 92 000 hesiel a 345 000 prekladov. Určený všetkým vážnym záujemcom o cudzí jazyk – od študentov až po učiteľov a prekladateľov.

ISBN: 978-80-89323-25-8
väzba: šitá, pevný obal, lesklé lamino
formát: 234x165 mm
stránky: 1360
EAN: 9788089323258
edícia: 1., 2009
Obsah
  • 92 000 hesiel
  • 80 000 príkladov, idiómov a fráz
  • 345 000 prekladov
Vlastnosti
  • Najväčší jednozväzkový obojstranný slovník
  • Aktuálna slovná zásoba verne odrážajúca súčasný písaný aj hovorený jazyk
  • Množstvo termínov z ekonomiky, práva, vedy a techniky
Galéria
Podrobné informácie

Zatiaľ najväčší u nás vydaný jednozväzkový francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky slovník. Ide o úplne pôvodné autorské dielo snažiace sa čo najvernejšie zachytiť súčasný písaný aj hovorený jazyk. Napriek svojmu všeobecnému zameraniu obsahuje aj terminológiu z oblasti ekonomiky, práva, vedy a techniky. Naším cieľom bolo, aby ste v slovníku našli heslá, významy, frázy a idiómy, ktoré sa v súčasnosti naozaj používajú.

Pri práci na francúzskej časti slovníka sme vychádzali z najnovších francúzskych výkladových slovníkov renomovaných nakladateľstiev, ako sú Robert, Larousse, Hachette, z viacerých terminologických, frazeologických a idiomatických slovníkov, zo slovníkov slangu, encyklopédií  a v neposlednom rade aj z vlastných korpusových zdrojov a internetu.

Namiesto mnohých, dnes už takmer nepoužívaných alebo zastaraných výrazov vám náš slovník ponúka pojmy a termíny používané v súčasnosti, napr. administrateur de site, arrosage, centre d’affaires, fouineur, pare-feu, scanographe ap. Uvádzame tiež množstvo slov z bežného hovoreného jazyka, vrátane slangových výrazov, ktoré používajú najmä mladí ľudia, lebo podľa nášho názoru aj tieto výrazy sú súčasťou inventára živého jazyka; napr. béton, kiffer, bédo, teuf, schmit, appart, texto a mnoho ďalších. Väčšinu z nich v iných slovníkoch ani nenájdete.

Slovenská časť vychádza z nášho vlastného rozsiahleho slovníka slovenčiny, ktorý vytvárame už od roku 2001. Tento živý, priebežne aktualizovaný a neustále rozširovaný slovník tvorí jednotiaci základ všetkých našich prekladových slovníkov, ktoré postupne vydávame v knižnej aj v elektronickej podobe od roku 2005.

Obsahuje súčasnú, frekvenčne usporiadanú slovnú zásobu, kde nechýbajú ani najnovšie technické, ekonomické a právnické termíny odrážajúce technologický pokrok začiatku nového tisícročia alebo začlenenie našej krajiny do Európskej únie.

Nemalé úsilie sme venovali príprave nástrojov, ktoré umožňujú pracovať s rôznymi lexikálnymi zdrojmi vrátane korpusov, alebo kontrolovať obsahovú aj formálnu konzistentnosť spracovaných hesiel. Napriek tomu, že na tvorbe slovníka sa podieľalo viac ako desať autorov, všetky heslá sú spracované podľa rovnakých zásad a zachovávajú jednotnú štruktúru. Pri korektúrach nám veľmi pomohli vlastné morfologické slovníky, obohatené v porovnaní s bežnými korektormi preklepov o odborné, hovorové i nespisovné slová.

Veríme, že výsledkom našej práce je slovník, ktorého kvality ocenia všetci, ktorí pracujú s cudzím jazykom a chcú mať k dispozícii aktuálnu slovnú zásobu v čo najširšom rozsahu.