Španielsky veľký slovník

Španielsky veľký slovník

Najväčší súčasný jednozväzkový obojstranný slovník. 100 000 hesiel a 363 000 prekladov. Určený všetkým vážnym záujemcom – od študentov, až po učiteľov a prekladateľov.

Vydanie: 1., 2010 | Strán: 1296 | Formát: 234x165 mm | ISBN: 978-80-89323-26-5
Väzba: šitá, pevný obal, lesklé lamino | Ebook formát: | Dostupnosť: skladom
Systém: šitá, pevný obal, lesklé lamino | ISBN: 978-80-89323-26-5
Balenie: 1296 234x165 mm | Dostupnosť: skladom
cena: 54.90
Obsah
  • 100 000 hesiel
  • 63 000 príkladov, idómov a fráz
  • 363 000 prekladov
Hlavné vlastnosti
  • Najväčší jednozväzkový obojstranný slovník
  • Aktuálna slovná zásoba verne odrážajúca súčasný písaný aj hovorený jazyk
  • Veľké množstvo termínov z ekonomiky, práva, vedy a techniky
  • Určený všetkým vážnym záujemcom o cudzí jazyk – od študentov až po učiteľov a prekladateľov
Ukážky
Španielsky veľký slovník Španielsky veľký slovník Španielsky veľký slovník Španielsky veľký slovník Španielsky veľký slovník Španielsky veľký slovník
Odporúčame
Podrobnejšie informácie

Najväčší u nás vydaný jednozväzkový španielsko-slovenský a slovensko-španielsky slovník. Ide o úplne pôvodné autorské dielo snažiace sa čo najvernejšie zachytiť súčasný písaný aj hovorený jazyk. Napriek svojmu všeobecnému zameraniu obsahuje aj terminológiu z oblasti ekonomiky, práva, vedy a techniky. Naším cieľom bolo, aby ste v slovníku našli heslá, významy, frázy a idiómy, ktoré sa v súčasnosti skutočne používajú.

Pri práci na španielskej časti slovníka sme vychádzali z najnovších španielskych výkladových slovníkov renomovaných nakladateľstiev, akými sú Santillana, SGEL (Sociedad General Española), RAE (Real Academia Española), Ediciones SM (Fundación Santa María), Espasa Calpe či Grupo ANAYA, množstva špecializovaných slovníkov frázových slovies, idiómov a slangu, odborných slovníkov a encyklopédií, a napokon tiež z vlastných korpusových zdrojov a internetu.

Namiesto mnohých, dnes už vôbec nepoužívaných či zastaraných výrazov vám náš slovník ponúka nové pojmy a termíny rozšírené v poslednom čase, napr. servidor, escáner, módem, eurodiputado a stovky ďalších. Väčšinu z nich v iných slovníkoch ani nenájdete.

Slovenská časť je založená na vlastnom rozsiahlom slovníku slovenčiny. Tento živý, priebežne aktualizovaný a neustále rozširovaný slovník tvorí zjednocujúci základ všetkých našich prekladových slovníkov, ktoré postupne vydávame v knižnej aj elektronickej podobe od roku 2005.

Obsahuje súčasnú frekvenčne usporiadanú slovnú zásobu, nechýbajú ani najnovšie technické, ekonomické a právne termíny odrážajúce technologický pokrok počiatku nového tisícročia, či začlenenie našej krajiny do Európskej únie.

Okrem písaného jazyka sme sa snažili obsiahnuť aj bežný hovorený jazyk. V slovníku preto nájdete celú škálu hovorových, slangových aj subštandardných či vulgárnych výrazov.

Nemalé úsilie sme venovali príprave nástrojov, ktoré umožňujú pracovať s rôznymi lexikálnymi zdrojmi vrátane korpusov, či kontrolovať obsahovú aj formálnu konzistenciu spracovaných hesiel. Napriek tomu, že sa na tvorbe slovníka podieľalo viac než dvadsať autorov, sú všetky heslá spracované podľa rovnakých zásad a dodržujú jednotnú štruktúru. Pri korektúrach nám veľmi pomohli vlastné morfologické slovníky, v porovnaní s bežným korektorom preklepov obohatené o odborné, hovorové aj nespisovné slová.

Veríme, že výsledkom našej práce je skutočne praktický slovník, ktorého kvality ocenia všetci, ktorí pracujú s cudzím jazykom a chcú mať k dispozícii aktuálnu slovnú zásobu v čo najširšom rozsahu.