Lexicon 7 Anglický veľký slovník

Lexicon 7 Anglický veľký slovník

Nový veľký slovník súčasnej angličtiny ponúka aktualizované dáta v novej aplikácii. Autorský kolektív Lingea reagoval na neustály vývoj angličtiny a slovenčiny v poslednom desaťročí, do slovníku sme začlenili tisícky nových slov. Inovácie sa dočkala aj samotná aplikácia Lexicon 7. Slovník je dostupný ako ESD licencia. Slovník získate stiahnutím z našich stránok. Môžete si ho pred zakúpením nezáväzne vyskúšať. Podrobnosti nájdete nižšie.

ISBN: 978-80-7508-551-1
systém: Windows 7/8/8.1/10, macOS 10.7 a vyšší, Linux
EAN: 9788075085511
formát: download, časovo neobmedzená licencia pre 2 zariadenia
formát: 2019, možnosť upgrade
Obsah
  • 119 000 hesiel, 182 000 významov, 106 000 príkladov, fráz a idiómov, 566 000 prekladov
  • 300 tematických okruhov s možnosťou učenia a skúšania slovíčok, prehľad gramatiky
  • Korpus písaných textov, slovník využitia slov, Roget's Thesaurus, WordNet, slovník skratiek
Vlastnosti
  • Aktuálna veľká slovná zásoba, možnosť vkladania vlastných hesiel do užívateľského slovníku
  • Široké možnosti vyhľadávania: v ľubovoľnom tvare, čiastočne zadané alebo s preklepom, podľa výslovnosti, kdekoľvek uprostred hesla
  • Výukové funkcie: nahovorená výslovnosť, tabuľky tvaroslovia, synonymá, témy, učenie slovíčok, gramatika
  • Funkcia pop-up: preberanie slov zo schránky, funkcia mouse-over: preklad slov pod kurzorom myši (OS Windows)
Galéria
Odporúčame
Podrobné informácie

Nový veľký slovník súčasnej angličtiny ponúka aktualizované a rozšírené dáta v novej aplikácii. Autorský kolektív Lingea reagoval na neustály vývoj angličtiny i slovenčiny v poslednom desaťročí a do slovníka začlenil tisíce nových slov. Oproti predchádzajúcej verzii sa slovník rozrástol o 12 000 hesiel a 49 000 prekladov z množstva oblastí. Inovácie sa dočkala aj samotná aplikácia Lexicon 7. Heslá sú spracované podrobne s upresňujúcim významom. Obsahuje okrem bežných prekladov viacero doplňujúcich informácií, nahranú výslovnosť a tabuľky tvaroslovia. Lexicon vám pomôže aj s výučbou angličtiny. Stiahnite si 30-dňovú verziu a sami sa presvedčte! Slovník je dostupný ako ESD licencia (bez CD).

Verzia Lexicon 7 nadväzuje na predchádzajúci úspešný Lexicon 5. Aplikácia ponúka viacero možností nastavenia. Zvoliť si môžete farbu (skin), veľkosť a typ písma, jazyk komunikácie vrátane pomocníka alebo spôsoby vyhľadávania a zobrazenia hesiel. Lexicon 7 možno používať na operačných systémoch Windows, Linux a macOS. K dispozícii je aj variant vhodný na začlenenie do firemného intranetu.

Veľký slovník vznikal od samého začiatku ako pôvodný prekladový slovník založený na anglických a amerických výkladových slovníkoch renomovaných vydavateľstiev ako Harper Collins, Oxford University Press, Cassell, Webster's atď. Snažili sme sa pokryť čo najširšiu oblasť slovnej zásoby v aktuálnej a prehľadnej podobe. Slovník ponúka v ucelenej forme podrobne a prehľadne spracované heslá s upresňujúcimi významami a obsahuje okrem bežných prekladov aj množstvo doplňujúcich informácií, ktoré používateľ ocení pri práci s cudzím jazykom. Medzi tieto doplňujúce informácie patria ustálené slovné spojenia, idiomatické obraty, príkladové vety, spresňujúce poznámky v zátvorkách, synonymá a antonymá slov, valencie jednotlivých slovies, štylistické a odborové charakteristiky a prepis výslovnosti hesiel. Jednou z najväčších predností obsahu slovníka je veľké množstvo príkladových viet z bežného jazyka.

Z nových hesiel uveďme napríklad abandonware, action-packed, alcolock, aligner, A-lister, amuse-bouche, beachcombing, belt-and-braces, burpee, cradle-robber, cuckquean, drive-off, eye-watering, gamebreaker, hackfest, headguard, high-dependency, honeypot, hot-button, knee-trembling, lamestream, leaver, matchy-matchy, mobisode, moneyspinning, mother-out-law, onboarding, pay-to-play, prairie-dogging, screenager, seachanger, skullet, supercouple, unflushable, vaguebooking, wilf, BOGOF, DAMA, MMOG, MOOC, NAFTA, UTMV…

Hoci je veľký slovník koncipovaný ako všeobecný, rozsahom zasahuje aj do oblasti odbornej terminológie a možno v ňom nájsť veľké množstvo odbornejších ustálených slovných spojení z mnohých oblastí od ekonómie cez právo, chémiu, biológiu a lekárstvo až po techniku.

Dôkazom kvality slovníka je aj veľký počet možností softvérového vyhľadávania. Samozrejmosťou je fakt, že hľadanie prebieha na oboch stranách slovníka, nie je potrebné prepínať smer prekladu. Ak slovo existuje v anglickej i slovenskej časti, zobrazia sa oba výsledky odlíšené vlnovkou na konci slova (napríklad výrazy list, most…). Lexicon 7 dokáže nájsť preklad slova zadaného v ľubovoľnom tvare (nie nutne v nominatíve či infinitíve) alebo zadaného iba čiastočne (ako regulárny výraz pomocou znakov * a ?). Poradí si aj s drobnými preklepmi. Aktivovať môžete tiež hľadanie fonetické (podľa výslovnosti) alebo fulltextové (kdekoľvek vo vnútri ďalších hesiel). Veľký prínos majú aj parametre vyhľadávania založené na tvarosloví hľadaných hesiel. Vďaka nim nie je problém v slovníku nájsť aj ustálené slovné spojenia typu: vrana k vrane sadá, kúpiť mačku vo vreci, dať košom atď. Hľadať možno aj podľa odborných a štylistických príznakov, je teda možné zobraziť napríklad odbornú zásobu z oblasti astronómie, filozofie, lingvistiky, stavebníctva, poľnohospodárstva alebo výpočtovej techniky či slangové a hovorové výrazy britskej, kanadskej alebo austrálskej angličtiny. V rámci nastavenia parametrov aplikácie môžete využívať automatické preberanie textu zo schránky alebo špeciálnu funkciu preberania textu pod kurzorom (bez toho, aby ste klikli myšou, tzv. funkcia mouse-over, platí len pre Windows). Ideálne využitie tejto funkcie predstavuje režim mini (preklad slovíčka okamžite vidíte v malom okne Lexiconu). Nastaviť si môžete aj jazyk komunikácie aplikácie (slovensky, anglicky, česky, rusky, taliansky alebo španielsky). V príslušnom jazyku sa zobrazuje tiež aj pomocník.

Obsah veľkého slovníka je navyše doplnený o prehľad najbežnejších anglických skratiek. Do slovníka je tiež včlenený anglický výkladový slovník WordNet umožňujúci vyhľadávanie v obsiahnutej slovnej zásobe pomocou synonymických skupín i na základe významovej nadradenosti a podradenosti slov bez ohľadu na ich umiestnenie v abecede. K vyhľadaniu synonymických obratov podľa jednotlivých významov môže používateľovi poslúžiť slovník synoným  Roget's Thesaurus obsahujúci asi tisíc tematických oblastí.

Okrem bežnej slovnej zásoby obsahuje slovník tematické okruhy, ktoré môžu poslúžiť na opakovanie či rozširovanie slovnej zásoby pomocou funkcie Učenie-Skúšanie. Používateľ má navyše možnosť vytvoriť si vlastné tematické okruhy či doplniť vlastné heslá. K ďalším užitočným vzdelávacím funkciám patria tabuľky tvaroslovia anglických ohybných slov a ponuka synoným, čo uľahčí prácu aj prekladateľom. Veľký slovník je teda komplexným slovníkom pre všetkých, ktorí pracujú s cudzím jazykom na vyššej úrovni alebo sa mu chcú hlbšie venovať.

Slovník je dostupný ako ESD licencia, to znamená, že si ho stiahnete online z našich stránok. Na nezáväzné vyskúšanie slovníka máte celý mesiac. Ak sa ho rozhodnete zakúpiť, dostanete od nás po zaplatení produktový kľúč, pomocou ktorého slovník aktivujete natrvalo. Ak si tento slovník nebudete chcieť kúpiť, nemusíte robiť nič, po uplynutí 30 dní aplikácia prestane fungovať.