Online slovníky - najčastejšie otázky

Je lepší slovník alebo prekladač?

Na rozdiel od prekladačov, ako je Google Translate Alebo Bing Translator, tento slovníkový portál prináša skutočné slovníky, na vývoji ktorých pracovali profesionálni lingvisti. Prekladače zvyčajne ponúkajú iba jeden preklad zadaného slova; ak ich aj uvádzajú viac, chýba pri nich ďalšie spresnenie konkrétneho významu. Slovníky naopak obsahujú aj doplňujúce informácie – rozlíšenie významov slov vrátane príkladov konkrétneho použitia, ktoré pomôžu používateľovi vybrať slovo relevantné kontextu a tiež ho správne uplatniť v jazykovej komunikácii.

Preklady, ktoré ponúkajú prekladače, sú výsledkom automatického spracovania obrovského množstva textov, z ktorých potom stroje zostavujú konkrétne jazykové a prekladateľské modely. Automatizácia a nedostatočná korekcia potom často vedú k tomu, že preložený text obsahuje rôzne nejasnosti či chyby, a vznikajú tak nesprávne a nezmyselné preklady. Dokonca aj najnovšie prekladače založené na neurónových sieťach poskytnú úplne bezchybný preklad len v približne 50 %  prekladaných viet.

Ak zdrojový alebo výsledný text nie je v angličtine, väčšina prekladačov najprv preloží text do angličtiny a až z anglického textu vychádza pri preklade do cieľového jazyka. Dvojitý strojový preklad teda ponúka priestor pre dvojnásobné množstvo chýb a nejasností.
Prekladač je vynikajúci nástroj pre človeka, ktorý cudzí jazyk ovláda málo alebo ho nepozná vôbec a potrebuje rýchlo preložiť celé vety alebo článok. Je však nevhodný až na škodu pre toho, kto sa cudzí jazyk učí, musí preniknúť do jeho podstaty, pochopiť ako funguje, vnímať významové a štylistické rozdiely, ako aj jemné nuansy medzi slovami, naučiť sa správne tvoriť vety a podobne. Práve týmto používateľom oveľa lepšie poslúži jazykový portál slovníky.lingea.sk

Prečo používať portál slovníky.lingea.sk?

  • spoľahlivé a aktuálne slovníky pre 34 jazykov;
  • presnejšie ako prekladač, vhodné aj na vyučovanie;
  • dostupné online a zadarmo aj na mobilných telefónoch;
  • rýchly a kvalitný zdroj informácií pre prácu s jazykmi.

V čom mi portál pomôže?

 • k bezchybnému pochopeniu písaného a hovoreného slova;
 • na pochopenie rozdielov medzi podobnými slovami a ich významami;
 • pri výbere najvhodnejšieho prekladu v danom kontexte a jeho použití v správnej forme alebo súvislosti;
 • na aktívne rozširovanie slovnej zásoby: ponúka 100 tematických okruhov na učenie sa slovíčok;
 • na cvičenie správnej výslovnosti.

Prečo sú slovníky vhodné pri vyučovaní jazyka?

 • prehľadné rozdelenie hesla na významy a podľa slovných druhov;
 • dôsledné rozlišovanie homoným;
 • pri každom hesle sa uvádza slovný druh, prípadne rod, pri slovesách vid;
 • heslá obsahujú množstvo poznámok, ktoré upresňujú preklad slova a uľahčujú pochopenie významu;
 • ak neexistuje vhodný preklad, je slovo vysvetlené;
 • pri slovesách uvádzame informáciu, s ktorou predložkou alebo pádom sa slovo spája; túto základnú informáciu väčšina iných online slovníkov neposkytuje;
 • pre všetky heslá je uvedený úplný prepis výslovnosti IPA, v prípade čínštiny v pinyin;
 • pre talianske, ruské a ukrajinské heslá je vyznačený prízvuk;
 • v nemčine je označený prízvuk pri všetkých homonymách, z ktorých jedno má oddeliteľnú a druhé neoddeliteľnú predponu;
 • vo vybraných jazykoch sú za heslom uvedené (nepravidelné) tvary podstatných mien, prídavných mien a sloves;
 • nepravidelné slovesa sú navyše označené hviezdičkou;
 • v angličtine, nemčine, francúzštine, španielčine, taliančine a ruštine si môžete nechať zobraziť podrobné tabuľky tvarosloví; a nielen to, pri slovese sa vám zobrazí úplný prehľad tvorenia všetkých časov, jednoduchých aj zložených;
 • pre hlavné európske jazyky je tiež k dispozícii vzorová výslovnosť nahovorená rodenými hovoriacimi v rozsahu až 40 000 hesiel;
 • k mnohým heslám sa okamžite zobrazia synonymá a antonymá, ktoré nájdete v ľavej spodnej časti okna;
 • výbornou pomôckou na rozširovanie slovnej zásoby je aj zobrazenie ďalších slov s rovnakým kmeňom, ale odlišnou predponou či príponou;
 • v angličtine sú prehľadne zobrazené aj všetky frázové slovesá s rovnakým základným slovesom;
 • študenti ocenia aj tematické okruhy, napr. farby, vtáky, ovocie, pevnina, ochorenia, varenie, nápoje, jazyky atď., celkovo viac ako 100 tém v každom jazyku;
 • všetky heslá spracúvajú skúsení lingvisti a prekladatelia, nie sú to výsledky strojového prekladu ani automaticky generované dvojice slov podľa korpusov.

Údaje sú skutočne aktuálne, stále pridávame nové heslá a príklady do všetkých jazykov a celý portál aktualizujeme 3 - 4krát ročne.

Čo online slovníky Lingea ponúkajú navyše v porovnaní s inými internetovými slovníkmi?

 • inteligentné vyhľadávanie;
 • výslovnosť, konverzácia a gramatika pre hlavné európske jazyky;
 • tabuľky skloňovania a načasovania;
 • konkrétne príklady používania slov.

Čo stojí za kvalitou slovníkov?

 • tvoria ich profesionálni jazykovedci a nejde teda o strojový preklad či automatickú extrakciu z korpusov;
 • pravidelne sa aktualizujú aj dopĺňajú o nové slová;
 • mnohé jazykové tituly vychádzajú aj knižne v 10 európskych krajinách;
 • na vývoji slovníkov pracujeme nepretržite už viac ako 20 rokov;
 • zaoberáme sa aj ďalšími jazykovými oblasťami, ako sú strojový preklad a rečové technológie.