Tygeris - najčastejšie otázky

Čo je CAT?

CAT je skratka vytvorená z anglického computer–aided translation (počítačom podporovaný preklad). Ide o široko rozšírený typ softvéru pre profesionálnych prekladateľov, bez ktorého sa moderné prekladateľstvo nezaobíde.

Čím sa líši prekladový systém Tygeris od ostatných?

Pri vývoji systému sme spojili výhody CAT nástroja so strojovým prekladačom, slovníkmi a ďalšími vlastnými jazykovými dátami a technológiami. Tygeris nie je v žiadnej sfére odkázaný na tretie strany. Navyše je vyvíjaný v spolupráci s prekladateľmi, aby zohľadnil všetky ich potreby a priania.

Čo je prekladová pamäť?

Prekladová pamäť je súbor, ktorý zaznamenáva segmenty (časti textu) zo zdrojového jazyka (z ktorého prekladáme) a vytvára ich ekvivalenty v cieľovom jazyk (do ktorého prekladáme) na základe ľudského prekladu. Keď potom v texte narazíme na rovnakú vetu druhýkrát, nemusíme ju opäť prekladať, ale použijeme náš už hotový preklad. Ak je veta veľmi podobná, stačí preklad mierne upraviť a opäť ho môžeme zúročiť. Týmto spôsobom šetríme čas aj energiu a vyhýbame sa opakovaným úkonom.

Tygeris podporuje vypočíta, aká je medzi segmentami percentuálna zhoda a v prípade dostatočného výsledku (nastaví si používateľ) preklad ponúkne. Do Tygerisu je možné importovať existujúce pamäte, prípadne vytvoriť a exportovať nové.

Čo je glosár?

Glosár je súbor, ktorý informuje o konkrétnom preklade slova alebo fráze. Tento preklad sa má použiť vždy,  keď sa termín v texte objaví, aby sa zaistila konzistencia naprieč dokumentom, prípadne série dokumentov.

Tygeris si tieto slová všíma a prekladateľa na ich potrebu automaticky upozorní.

Čo je strojový preklad?

Ide o strojom preložený text. Takýto text zvyčajne vyžaduje ľudské úpravy (post-editáciu), aby bol stopercentne správny a zrozumiteľný. Príklady strojového prekladu sú: Lingea Translator, Google Translate, DeepL, Microsoft Bing.

Čo sú Tygeris Manager a Tygeris Editor?

Tygeris umožňuje prácu ako prekladateľom a korektorom, tak aj projektovým manažérom.

Tygeris Manager je prostredie, v ktorom sa spravujú a monitorujú prekladateľské projekty a zákazky.

Tygeris Editor je prostredie, v ktorom prekladateľ prekladá dokument, prípadne korektor preklad kontroluje a opravuje.

Aké formáty zdrojových súborov sú podporované?

Microsoft Office: docx, xlsx, pptx
Open Office: odt, ott, ots, odp, otp
Publikačné: mif, idml, icml, dita
Webové: htm, html, xhtml
Výmenné: xml, json, yml, yaml, dtd, csv, tsv
Lokalizačné: srt, xlf, xliff, sdlxliff, ttx, po
Ostatné: txt, properties, strings, resx, wix